ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا سیدآبادی، خدیجه نصیری، سیدعبدالله حسینی، زهرا رودباری، (1398). مقایسه تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی با آویلامایسین و پربیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(1)، 55-74. magiran.com/p1985707
Hamidreza Seyedabadi, Khadijeh Nasiri, Said Abdoullah Hosseini, Zahra Roudbari , (2019). Comparison of the Effects of Different Levels of Zataria multiflora Eessence with Avilamycin and Probiotic Based on Bacillus subtilis on Immune System and MUC2 Gene Expression in Broiler Chickens, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(1), 55-74. magiran.com/p1985707
حمیدرضا سیدآبادی، خدیجه نصیری، سیدعبدالله حسینی، زهرا رودباری، مقایسه تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی با آویلامایسین و پربیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(1): 55-74. magiran.com/p1985707
Hamidreza Seyedabadi, Khadijeh Nasiri, Said Abdoullah Hosseini, Zahra Roudbari , Comparison of the Effects of Different Levels of Zataria multiflora Eessence with Avilamycin and Probiotic Based on Bacillus subtilis on Immune System and MUC2 Gene Expression in Broiler Chickens, Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(1): 55-74. magiran.com/p1985707
حمیدرضا سیدآبادی، خدیجه نصیری، سیدعبدالله حسینی، زهرا رودباری، "مقایسه تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی با آویلامایسین و پربیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 1 (1398): 55-74. magiran.com/p1985707
Hamidreza Seyedabadi, Khadijeh Nasiri, Said Abdoullah Hosseini, Zahra Roudbari , "Comparison of the Effects of Different Levels of Zataria multiflora Eessence with Avilamycin and Probiotic Based on Bacillus subtilis on Immune System and MUC2 Gene Expression in Broiler Chickens", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.1 (2019): 55-74. magiran.com/p1985707
حمیدرضا سیدآبادی، خدیجه نصیری، سیدعبدالله حسینی، زهرا رودباری، (1398). 'مقایسه تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی با آویلامایسین و پربیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(1)، صص.55-74. magiran.com/p1985707
Hamidreza Seyedabadi, Khadijeh Nasiri, Said Abdoullah Hosseini, Zahra Roudbari , (2019). 'Comparison of the Effects of Different Levels of Zataria multiflora Eessence with Avilamycin and Probiotic Based on Bacillus subtilis on Immune System and MUC2 Gene Expression in Broiler Chickens', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(1), pp.55-74. magiran.com/p1985707
حمیدرضا سیدآبادی؛ خدیجه نصیری؛ سیدعبدالله حسینی؛ زهرا رودباری. "مقایسه تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن شیرازی با آویلامایسین و پربیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،1 ، 1398، 55-74. magiran.com/p1985707
Hamidreza Seyedabadi; Khadijeh Nasiri; Said Abdoullah Hosseini; Zahra Roudbari . "Comparison of the Effects of Different Levels of Zataria multiflora Eessence with Avilamycin and Probiotic Based on Bacillus subtilis on Immune System and MUC2 Gene Expression in Broiler Chickens", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 1, 2019, 55-74. magiran.com/p1985707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال