ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس محمدی، بهزاد فولادی دهقی، لیلا نعمت پور، (1397). بررسی خستگی ذهنی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت با استفاده از امواج الکتروانسفالوگرافی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(4)، 41-49. magiran.com/p1985752
Abbas Mohammadi, Behzad Fouladi Dehaghi, Leila Nematpour, (2019). Mental Fatigue and Its Effect on the Performance of the Faculty of Health Staff Using Electroencephalographic Signals, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(4), 41-49. magiran.com/p1985752
عباس محمدی، بهزاد فولادی دهقی، لیلا نعمت پور، بررسی خستگی ذهنی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت با استفاده از امواج الکتروانسفالوگرافی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1397؛ 5(4): 41-49. magiran.com/p1985752
Abbas Mohammadi, Behzad Fouladi Dehaghi, Leila Nematpour, Mental Fatigue and Its Effect on the Performance of the Faculty of Health Staff Using Electroencephalographic Signals, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2019; 5(4): 41-49. magiran.com/p1985752
عباس محمدی، بهزاد فولادی دهقی، لیلا نعمت پور، "بررسی خستگی ذهنی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت با استفاده از امواج الکتروانسفالوگرافی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 5، شماره 4 (1397): 41-49. magiran.com/p1985752
Abbas Mohammadi, Behzad Fouladi Dehaghi, Leila Nematpour, "Mental Fatigue and Its Effect on the Performance of the Faculty of Health Staff Using Electroencephalographic Signals", Journal of Occupational Hygiene Engineering 5, no.4 (2019): 41-49. magiran.com/p1985752
عباس محمدی، بهزاد فولادی دهقی، لیلا نعمت پور، (1397). 'بررسی خستگی ذهنی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت با استفاده از امواج الکتروانسفالوگرافی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(4)، صص.41-49. magiran.com/p1985752
Abbas Mohammadi, Behzad Fouladi Dehaghi, Leila Nematpour, (2019). 'Mental Fatigue and Its Effect on the Performance of the Faculty of Health Staff Using Electroencephalographic Signals', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(4), pp.41-49. magiran.com/p1985752
عباس محمدی؛ بهزاد فولادی دهقی؛ لیلا نعمت پور. "بررسی خستگی ذهنی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت با استفاده از امواج الکتروانسفالوگرافی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5 ،4 ، 1397، 41-49. magiran.com/p1985752
Abbas Mohammadi; Behzad Fouladi Dehaghi; Leila Nematpour. "Mental Fatigue and Its Effect on the Performance of the Faculty of Health Staff Using Electroencephalographic Signals", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5, 4, 2019, 41-49. magiran.com/p1985752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال