ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا فلسفی نژاد، زهره صبوری، (1398). بررسی میزان و مولفه های طلاق عاطفی در پرستاران متاهل بیمارستان های شهر تهران، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 5(3)، 39-46. magiran.com/p1985820
Anahita Khodabakhshi Koolaee, Mohammad Reza Falsafinejad, Zohreh Sabourei, (2019). The Study of the Dimensions and Components of Emotional Divorce in married nurses in Tehran hospitals, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 5(3), 39-46. magiran.com/p1985820
آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا فلسفی نژاد، زهره صبوری، بررسی میزان و مولفه های طلاق عاطفی در پرستاران متاهل بیمارستان های شهر تهران. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1398؛ 5(3): 39-46. magiran.com/p1985820
Anahita Khodabakhshi Koolaee, Mohammad Reza Falsafinejad, Zohreh Sabourei, The Study of the Dimensions and Components of Emotional Divorce in married nurses in Tehran hospitals, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2019; 5(3): 39-46. magiran.com/p1985820
آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا فلسفی نژاد، زهره صبوری، "بررسی میزان و مولفه های طلاق عاطفی در پرستاران متاهل بیمارستان های شهر تهران"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 5، شماره 3 (1398): 39-46. magiran.com/p1985820
Anahita Khodabakhshi Koolaee, Mohammad Reza Falsafinejad, Zohreh Sabourei, "The Study of the Dimensions and Components of Emotional Divorce in married nurses in Tehran hospitals", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 5, no.3 (2019): 39-46. magiran.com/p1985820
آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا فلسفی نژاد، زهره صبوری، (1398). 'بررسی میزان و مولفه های طلاق عاطفی در پرستاران متاهل بیمارستان های شهر تهران'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 5(3)، صص.39-46. magiran.com/p1985820
Anahita Khodabakhshi Koolaee, Mohammad Reza Falsafinejad, Zohreh Sabourei, (2019). 'The Study of the Dimensions and Components of Emotional Divorce in married nurses in Tehran hospitals', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 5(3), pp.39-46. magiran.com/p1985820
آناهیتا خدابخشی کولایی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ زهره صبوری. "بررسی میزان و مولفه های طلاق عاطفی در پرستاران متاهل بیمارستان های شهر تهران". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 5 ،3 ، 1398، 39-46. magiran.com/p1985820
Anahita Khodabakhshi Koolaee; Mohammad Reza Falsafinejad; Zohreh Sabourei. "The Study of the Dimensions and Components of Emotional Divorce in married nurses in Tehran hospitals", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 5, 3, 2019, 39-46. magiran.com/p1985820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال