ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صدیقی، محمد شکیبایی نسب، امیرحسین جباری مستحسن، (1398). ساخت ورق کامپوزیت پایه آلومینیومی با ساختار هدفمند با استفاده از روش متالورژی پودر و نورد گرم، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(1)، 69-78. magiran.com/p1985840
Mohammad Sedighi , Mohammad Shakibaei Nasab, Amirhossein Jabbari Mostahsan, (2019). Fabrication of FGM sheet of aluminum matrix composite using powder metallurgy and hot-rolling processes, Journal of Science and Technology Composite, 6(1), 69-78. magiran.com/p1985840
محمد صدیقی، محمد شکیبایی نسب، امیرحسین جباری مستحسن، ساخت ورق کامپوزیت پایه آلومینیومی با ساختار هدفمند با استفاده از روش متالورژی پودر و نورد گرم. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(1): 69-78. magiran.com/p1985840
Mohammad Sedighi , Mohammad Shakibaei Nasab, Amirhossein Jabbari Mostahsan, Fabrication of FGM sheet of aluminum matrix composite using powder metallurgy and hot-rolling processes, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(1): 69-78. magiran.com/p1985840
محمد صدیقی، محمد شکیبایی نسب، امیرحسین جباری مستحسن، "ساخت ورق کامپوزیت پایه آلومینیومی با ساختار هدفمند با استفاده از روش متالورژی پودر و نورد گرم"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 1 (1398): 69-78. magiran.com/p1985840
Mohammad Sedighi , Mohammad Shakibaei Nasab, Amirhossein Jabbari Mostahsan, "Fabrication of FGM sheet of aluminum matrix composite using powder metallurgy and hot-rolling processes", Journal of Science and Technology Composite 6, no.1 (2019): 69-78. magiran.com/p1985840
محمد صدیقی، محمد شکیبایی نسب، امیرحسین جباری مستحسن، (1398). 'ساخت ورق کامپوزیت پایه آلومینیومی با ساختار هدفمند با استفاده از روش متالورژی پودر و نورد گرم'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(1)، صص.69-78. magiran.com/p1985840
Mohammad Sedighi , Mohammad Shakibaei Nasab, Amirhossein Jabbari Mostahsan, (2019). 'Fabrication of FGM sheet of aluminum matrix composite using powder metallurgy and hot-rolling processes', Journal of Science and Technology Composite, 6(1), pp.69-78. magiran.com/p1985840
محمد صدیقی؛ محمد شکیبایی نسب؛ امیرحسین جباری مستحسن. "ساخت ورق کامپوزیت پایه آلومینیومی با ساختار هدفمند با استفاده از روش متالورژی پودر و نورد گرم". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،1 ، 1398، 69-78. magiran.com/p1985840
Mohammad Sedighi ; Mohammad Shakibaei Nasab; Amirhossein Jabbari Mostahsan. "Fabrication of FGM sheet of aluminum matrix composite using powder metallurgy and hot-rolling processes", Journal of Science and Technology Composite, 6, 1, 2019, 69-78. magiran.com/p1985840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال