ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود صابری، سیدعلی نیک نام، رامین هاشمی، (1398). تحلیل تجربی و فرکانسی اثر پارامترهای برشی و روانکاری بر کیفیت سطح و تغییرات نیروی برشی در ماشینکاری کامپوزیت پایه تیتانیومی، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(1)، 143-149. magiran.com/p1985847
Masoud Saberi, Seyed Ali Niknam , Ramin Hashemi, (2019). On the effects of cutting and lubrication parameters on the surface quality and cutting forces in machining Ti-MMC-Experimental and frequency assessment, Journal of Science and Technology Composite, 6(1), 143-149. magiran.com/p1985847
مسعود صابری، سیدعلی نیک نام، رامین هاشمی، تحلیل تجربی و فرکانسی اثر پارامترهای برشی و روانکاری بر کیفیت سطح و تغییرات نیروی برشی در ماشینکاری کامپوزیت پایه تیتانیومی. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1398؛ 6(1): 143-149. magiran.com/p1985847
Masoud Saberi, Seyed Ali Niknam , Ramin Hashemi, On the effects of cutting and lubrication parameters on the surface quality and cutting forces in machining Ti-MMC-Experimental and frequency assessment, Journal of Science and Technology Composite, 2019; 6(1): 143-149. magiran.com/p1985847
مسعود صابری، سیدعلی نیک نام، رامین هاشمی، "تحلیل تجربی و فرکانسی اثر پارامترهای برشی و روانکاری بر کیفیت سطح و تغییرات نیروی برشی در ماشینکاری کامپوزیت پایه تیتانیومی"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 6، شماره 1 (1398): 143-149. magiran.com/p1985847
Masoud Saberi, Seyed Ali Niknam , Ramin Hashemi, "On the effects of cutting and lubrication parameters on the surface quality and cutting forces in machining Ti-MMC-Experimental and frequency assessment", Journal of Science and Technology Composite 6, no.1 (2019): 143-149. magiran.com/p1985847
مسعود صابری، سیدعلی نیک نام، رامین هاشمی، (1398). 'تحلیل تجربی و فرکانسی اثر پارامترهای برشی و روانکاری بر کیفیت سطح و تغییرات نیروی برشی در ماشینکاری کامپوزیت پایه تیتانیومی'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6(1)، صص.143-149. magiran.com/p1985847
Masoud Saberi, Seyed Ali Niknam , Ramin Hashemi, (2019). 'On the effects of cutting and lubrication parameters on the surface quality and cutting forces in machining Ti-MMC-Experimental and frequency assessment', Journal of Science and Technology Composite, 6(1), pp.143-149. magiran.com/p1985847
مسعود صابری؛ سیدعلی نیک نام؛ رامین هاشمی. "تحلیل تجربی و فرکانسی اثر پارامترهای برشی و روانکاری بر کیفیت سطح و تغییرات نیروی برشی در ماشینکاری کامپوزیت پایه تیتانیومی". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 6 ،1 ، 1398، 143-149. magiran.com/p1985847
Masoud Saberi; Seyed Ali Niknam ; Ramin Hashemi. "On the effects of cutting and lubrication parameters on the surface quality and cutting forces in machining Ti-MMC-Experimental and frequency assessment", Journal of Science and Technology Composite, 6, 1, 2019, 143-149. magiran.com/p1985847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال