ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیدا مهدی پور، دنیا علی نژاد، روشنک منتظری هدشی، ابوالفضل محمدبیگی، (1398). ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله، مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(4)، 48-57. magiran.com/p1985867
Aida Mehdipor, Donya Alinejhad, Roshanak Montazeri Hedeshi, Abolfazl Mohammadbighi, (2019). Relationship between Parents’ Parenting Style and Level of Fear and Cooperation of 4-8 Years Old Children Referring to Dental Clinics of Qom City, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 13(4), 48-57. magiran.com/p1985867
آیدا مهدی پور، دنیا علی نژاد، روشنک منتظری هدشی، ابوالفضل محمدبیگی، ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله، مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(4): 48-57. magiran.com/p1985867
Aida Mehdipor, Donya Alinejhad, Roshanak Montazeri Hedeshi, Abolfazl Mohammadbighi, Relationship between Parents’ Parenting Style and Level of Fear and Cooperation of 4-8 Years Old Children Referring to Dental Clinics of Qom City, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(4): 48-57. magiran.com/p1985867
آیدا مهدی پور، دنیا علی نژاد، روشنک منتظری هدشی، ابوالفضل محمدبیگی، "ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله، مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 4 (1398): 48-57. magiran.com/p1985867
Aida Mehdipor, Donya Alinejhad, Roshanak Montazeri Hedeshi, Abolfazl Mohammadbighi, "Relationship between Parents’ Parenting Style and Level of Fear and Cooperation of 4-8 Years Old Children Referring to Dental Clinics of Qom City, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.4 (2019): 48-57. magiran.com/p1985867
آیدا مهدی پور، دنیا علی نژاد، روشنک منتظری هدشی، ابوالفضل محمدبیگی، (1398). 'ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله، مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(4)، صص.48-57. magiran.com/p1985867
Aida Mehdipor, Donya Alinejhad, Roshanak Montazeri Hedeshi, Abolfazl Mohammadbighi, (2019). 'Relationship between Parents’ Parenting Style and Level of Fear and Cooperation of 4-8 Years Old Children Referring to Dental Clinics of Qom City, (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(4), pp.48-57. magiran.com/p1985867
آیدا مهدی پور؛ دنیا علی نژاد؛ روشنک منتظری هدشی؛ ابوالفضل محمدبیگی. "ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله، مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،4 ، 1398، 48-57. magiran.com/p1985867
Aida Mehdipor; Donya Alinejhad; Roshanak Montazeri Hedeshi; Abolfazl Mohammadbighi. "Relationship between Parents’ Parenting Style and Level of Fear and Cooperation of 4-8 Years Old Children Referring to Dental Clinics of Qom City, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 4, 2019, 48-57. magiran.com/p1985867
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال