ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هستی هاشمی نژاد، محبوبه سیدبرزانی، کهربا جیرانی، امیر تائبی، (1398). نقش الکتروانعقاد و لخته سازی تکمیلی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی مواد شوینده فاضلاب به منظور مصرف در آبیاری فضای سبز، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 121-131. magiran.com/p1985878
H. Hasheminejada, M. Sayedbarzin, K. Jeirany, A. Taebi, (2019). The Role of Electrocoagulation and Complementary Flocculation in Reducing the COD of Wastewater Detergents for Irrigation Use, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 121-131. magiran.com/p1985878
هستی هاشمی نژاد، محبوبه سیدبرزانی، کهربا جیرانی، امیر تائبی، نقش الکتروانعقاد و لخته سازی تکمیلی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی مواد شوینده فاضلاب به منظور مصرف در آبیاری فضای سبز. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 121-131. magiran.com/p1985878
H. Hasheminejada, M. Sayedbarzin, K. Jeirany, A. Taebi, The Role of Electrocoagulation and Complementary Flocculation in Reducing the COD of Wastewater Detergents for Irrigation Use, Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 121-131. magiran.com/p1985878
هستی هاشمی نژاد، محبوبه سیدبرزانی، کهربا جیرانی، امیر تائبی، "نقش الکتروانعقاد و لخته سازی تکمیلی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی مواد شوینده فاضلاب به منظور مصرف در آبیاری فضای سبز"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 121-131. magiran.com/p1985878
H. Hasheminejada, M. Sayedbarzin, K. Jeirany, A. Taebi, "The Role of Electrocoagulation and Complementary Flocculation in Reducing the COD of Wastewater Detergents for Irrigation Use", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 121-131. magiran.com/p1985878
هستی هاشمی نژاد، محبوبه سیدبرزانی، کهربا جیرانی، امیر تائبی، (1398). 'نقش الکتروانعقاد و لخته سازی تکمیلی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی مواد شوینده فاضلاب به منظور مصرف در آبیاری فضای سبز'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.121-131. magiran.com/p1985878
H. Hasheminejada, M. Sayedbarzin, K. Jeirany, A. Taebi, (2019). 'The Role of Electrocoagulation and Complementary Flocculation in Reducing the COD of Wastewater Detergents for Irrigation Use', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.121-131. magiran.com/p1985878
هستی هاشمی نژاد؛ محبوبه سیدبرزانی؛ کهربا جیرانی؛ امیر تائبی. "نقش الکتروانعقاد و لخته سازی تکمیلی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی مواد شوینده فاضلاب به منظور مصرف در آبیاری فضای سبز". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 121-131. magiran.com/p1985878
H. Hasheminejada; M. Sayedbarzin; K. Jeirany; A. Taebi. "The Role of Electrocoagulation and Complementary Flocculation in Reducing the COD of Wastewater Detergents for Irrigation Use", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 121-131. magiran.com/p1985878
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال