ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید احمدی، پریسا علمداری، مسلم ثروتی، تورج خوش زمان، علی شاهبایی کوتنایی، (1398). بررسی و تحلیل دوره های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تاثیر آن بر مدیریت اراضی (مطالعه موردی: خداآفرین، آذربایجان شرقی)، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 223-235. magiran.com/p1985886
O. Ahmadi, P. Alamdari, M. Servati, T. Khoshzaman, A. Shahbaee Kootenaee, (2019). Assessment and Analysis of Temperature and Precipitation Return Periods Using Spectral Analysis and its Effect on Land Management (A Case Study: Khodaafarin Area, East Azerbaijan), Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 223-235. magiran.com/p1985886
امید احمدی، پریسا علمداری، مسلم ثروتی، تورج خوش زمان، علی شاهبایی کوتنایی، بررسی و تحلیل دوره های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تاثیر آن بر مدیریت اراضی (مطالعه موردی: خداآفرین، آذربایجان شرقی). نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 223-235. magiran.com/p1985886
O. Ahmadi, P. Alamdari, M. Servati, T. Khoshzaman, A. Shahbaee Kootenaee, Assessment and Analysis of Temperature and Precipitation Return Periods Using Spectral Analysis and its Effect on Land Management (A Case Study: Khodaafarin Area, East Azerbaijan), Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 223-235. magiran.com/p1985886
امید احمدی، پریسا علمداری، مسلم ثروتی، تورج خوش زمان، علی شاهبایی کوتنایی، "بررسی و تحلیل دوره های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تاثیر آن بر مدیریت اراضی (مطالعه موردی: خداآفرین، آذربایجان شرقی)"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 223-235. magiran.com/p1985886
O. Ahmadi, P. Alamdari, M. Servati, T. Khoshzaman, A. Shahbaee Kootenaee, "Assessment and Analysis of Temperature and Precipitation Return Periods Using Spectral Analysis and its Effect on Land Management (A Case Study: Khodaafarin Area, East Azerbaijan)", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 223-235. magiran.com/p1985886
امید احمدی، پریسا علمداری، مسلم ثروتی، تورج خوش زمان، علی شاهبایی کوتنایی، (1398). 'بررسی و تحلیل دوره های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تاثیر آن بر مدیریت اراضی (مطالعه موردی: خداآفرین، آذربایجان شرقی)'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.223-235. magiran.com/p1985886
O. Ahmadi, P. Alamdari, M. Servati, T. Khoshzaman, A. Shahbaee Kootenaee, (2019). 'Assessment and Analysis of Temperature and Precipitation Return Periods Using Spectral Analysis and its Effect on Land Management (A Case Study: Khodaafarin Area, East Azerbaijan)', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.223-235. magiran.com/p1985886
امید احمدی؛ پریسا علمداری؛ مسلم ثروتی؛ تورج خوش زمان؛ علی شاهبایی کوتنایی. "بررسی و تحلیل دوره های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تاثیر آن بر مدیریت اراضی (مطالعه موردی: خداآفرین، آذربایجان شرقی)". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 223-235. magiran.com/p1985886
O. Ahmadi; P. Alamdari; M. Servati; T. Khoshzaman; A. Shahbaee Kootenaee. "Assessment and Analysis of Temperature and Precipitation Return Periods Using Spectral Analysis and its Effect on Land Management (A Case Study: Khodaafarin Area, East Azerbaijan)", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 223-235. magiran.com/p1985886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال