ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبداله جاویدی، علی شعبانی، محمد جواد امیری، (1398). تاثیر کاربرد درصد ذرات خاک در مقایسه با خصوصیات هندسی ذرات خاک بر دقت معادلات انتقالی منحنی مشخصه آب خاک و نقطه بحرانی آن، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 237-252. magiran.com/p1985887
A. Javidi, A. Shabani, M. J. Amiri, (2019). The Influence of Using Soil Particles Percentage in Comparison with Geometric Characteristics of Soil Particles on the Accuracy of the Pedotransfer Equations and the Critical Point of SWRC, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 237-252. magiran.com/p1985887
عبداله جاویدی، علی شعبانی، محمد جواد امیری، تاثیر کاربرد درصد ذرات خاک در مقایسه با خصوصیات هندسی ذرات خاک بر دقت معادلات انتقالی منحنی مشخصه آب خاک و نقطه بحرانی آن. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 237-252. magiran.com/p1985887
A. Javidi, A. Shabani, M. J. Amiri, The Influence of Using Soil Particles Percentage in Comparison with Geometric Characteristics of Soil Particles on the Accuracy of the Pedotransfer Equations and the Critical Point of SWRC, Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 237-252. magiran.com/p1985887
عبداله جاویدی، علی شعبانی، محمد جواد امیری، "تاثیر کاربرد درصد ذرات خاک در مقایسه با خصوصیات هندسی ذرات خاک بر دقت معادلات انتقالی منحنی مشخصه آب خاک و نقطه بحرانی آن"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 237-252. magiran.com/p1985887
A. Javidi, A. Shabani, M. J. Amiri, "The Influence of Using Soil Particles Percentage in Comparison with Geometric Characteristics of Soil Particles on the Accuracy of the Pedotransfer Equations and the Critical Point of SWRC", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 237-252. magiran.com/p1985887
عبداله جاویدی، علی شعبانی، محمد جواد امیری، (1398). 'تاثیر کاربرد درصد ذرات خاک در مقایسه با خصوصیات هندسی ذرات خاک بر دقت معادلات انتقالی منحنی مشخصه آب خاک و نقطه بحرانی آن'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.237-252. magiran.com/p1985887
A. Javidi, A. Shabani, M. J. Amiri, (2019). 'The Influence of Using Soil Particles Percentage in Comparison with Geometric Characteristics of Soil Particles on the Accuracy of the Pedotransfer Equations and the Critical Point of SWRC', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.237-252. magiran.com/p1985887
عبداله جاویدی؛ علی شعبانی؛ محمد جواد امیری. "تاثیر کاربرد درصد ذرات خاک در مقایسه با خصوصیات هندسی ذرات خاک بر دقت معادلات انتقالی منحنی مشخصه آب خاک و نقطه بحرانی آن". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 237-252. magiran.com/p1985887
A. Javidi; A. Shabani; M. J. Amiri. "The Influence of Using Soil Particles Percentage in Comparison with Geometric Characteristics of Soil Particles on the Accuracy of the Pedotransfer Equations and the Critical Point of SWRC", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 237-252. magiran.com/p1985887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال