ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی چوپان، عباس خاشعی سیوکی، (1398). تاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه)، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 267-278. magiran.com/p1985889
Y. Choopan, A. Khashei Siuki, (2019). Effect of Wastewater Sewage and Zeolite on Yield and some Components of Cotton Yield (A Case Study: Torbat-Heydarieh), Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 267-278. magiran.com/p1985889
یحیی چوپان، عباس خاشعی سیوکی، تاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه). نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 267-278. magiran.com/p1985889
Y. Choopan, A. Khashei Siuki, Effect of Wastewater Sewage and Zeolite on Yield and some Components of Cotton Yield (A Case Study: Torbat-Heydarieh), Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 267-278. magiran.com/p1985889
یحیی چوپان، عباس خاشعی سیوکی، "تاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه)"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 267-278. magiran.com/p1985889
Y. Choopan, A. Khashei Siuki, "Effect of Wastewater Sewage and Zeolite on Yield and some Components of Cotton Yield (A Case Study: Torbat-Heydarieh)", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 267-278. magiran.com/p1985889
یحیی چوپان، عباس خاشعی سیوکی، (1398). 'تاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه)'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.267-278. magiran.com/p1985889
Y. Choopan, A. Khashei Siuki, (2019). 'Effect of Wastewater Sewage and Zeolite on Yield and some Components of Cotton Yield (A Case Study: Torbat-Heydarieh)', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.267-278. magiran.com/p1985889
یحیی چوپان؛ عباس خاشعی سیوکی. "تاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه)". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 267-278. magiran.com/p1985889
Y. Choopan; A. Khashei Siuki. "Effect of Wastewater Sewage and Zeolite on Yield and some Components of Cotton Yield (A Case Study: Torbat-Heydarieh)", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 267-278. magiran.com/p1985889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال