ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد نوذری، سعید آزادی، وحید رضاوردی نژاد، (1398). شبیه سازی اثر تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از روش پویایی سیستم، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 337-350. magiran.com/p1985894
H. Nozari, S. Azadi, V. Rezaverdinejad, (2019). Simulation of the Effect of Salinity and Water Stress on Sugar beet Using the System Dynamics Approach, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 337-350. magiran.com/p1985894
حامد نوذری، سعید آزادی، وحید رضاوردی نژاد، شبیه سازی اثر تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از روش پویایی سیستم. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 337-350. magiran.com/p1985894
H. Nozari, S. Azadi, V. Rezaverdinejad, Simulation of the Effect of Salinity and Water Stress on Sugar beet Using the System Dynamics Approach, Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 337-350. magiran.com/p1985894
حامد نوذری، سعید آزادی، وحید رضاوردی نژاد، "شبیه سازی اثر تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از روش پویایی سیستم"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 337-350. magiran.com/p1985894
H. Nozari, S. Azadi, V. Rezaverdinejad, "Simulation of the Effect of Salinity and Water Stress on Sugar beet Using the System Dynamics Approach", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 337-350. magiran.com/p1985894
حامد نوذری، سعید آزادی، وحید رضاوردی نژاد، (1398). 'شبیه سازی اثر تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از روش پویایی سیستم'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.337-350. magiran.com/p1985894
H. Nozari, S. Azadi, V. Rezaverdinejad, (2019). 'Simulation of the Effect of Salinity and Water Stress on Sugar beet Using the System Dynamics Approach', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.337-350. magiran.com/p1985894
حامد نوذری؛ سعید آزادی؛ وحید رضاوردی نژاد. "شبیه سازی اثر تنش آبی و شوری بر عملکرد محصول چغندرقند با استفاده از روش پویایی سیستم". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 337-350. magiran.com/p1985894
H. Nozari; S. Azadi; V. Rezaverdinejad. "Simulation of the Effect of Salinity and Water Stress on Sugar beet Using the System Dynamics Approach", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 337-350. magiran.com/p1985894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال