ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم شریفی گرمدره، مهدی وفاخواه، سیدسعید اسلامیان، (1398). ارزیابی کارایی سامانه های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه ای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک)، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 351-366. magiran.com/p1985895
E. Shrifi Garmdareh, M. Vafakhah, S. Eslamian, (2019). Assessment the Performance of Support Vector Machine and Artificial Neural Network Systems for Regional Flood Frequency Analysis (A Case Study: Namak Lake Watershed), Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 351-366. magiran.com/p1985895
ابراهیم شریفی گرمدره، مهدی وفاخواه، سیدسعید اسلامیان، ارزیابی کارایی سامانه های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه ای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک). نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 351-366. magiran.com/p1985895
E. Shrifi Garmdareh, M. Vafakhah, S. Eslamian, Assessment the Performance of Support Vector Machine and Artificial Neural Network Systems for Regional Flood Frequency Analysis (A Case Study: Namak Lake Watershed), Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 351-366. magiran.com/p1985895
ابراهیم شریفی گرمدره، مهدی وفاخواه، سیدسعید اسلامیان، "ارزیابی کارایی سامانه های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه ای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک)"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 351-366. magiran.com/p1985895
E. Shrifi Garmdareh, M. Vafakhah, S. Eslamian, "Assessment the Performance of Support Vector Machine and Artificial Neural Network Systems for Regional Flood Frequency Analysis (A Case Study: Namak Lake Watershed)", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 351-366. magiran.com/p1985895
ابراهیم شریفی گرمدره، مهدی وفاخواه، سیدسعید اسلامیان، (1398). 'ارزیابی کارایی سامانه های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه ای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک)'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.351-366. magiran.com/p1985895
E. Shrifi Garmdareh, M. Vafakhah, S. Eslamian, (2019). 'Assessment the Performance of Support Vector Machine and Artificial Neural Network Systems for Regional Flood Frequency Analysis (A Case Study: Namak Lake Watershed)', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.351-366. magiran.com/p1985895
ابراهیم شریفی گرمدره؛ مهدی وفاخواه؛ سیدسعید اسلامیان. "ارزیابی کارایی سامانه های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه ای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک)". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 351-366. magiran.com/p1985895
E. Shrifi Garmdareh; M. Vafakhah; S. Eslamian. "Assessment the Performance of Support Vector Machine and Artificial Neural Network Systems for Regional Flood Frequency Analysis (A Case Study: Namak Lake Watershed)", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 351-366. magiran.com/p1985895
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال