ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سروش، بهروز مصطفی زاده فرد، سید فرهاد موسوی، فریبرز عباسی، (1398). مقایسه روش های دو نقطه ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای گردشی، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 367-377. magiran.com/p1985896
F. Soroush, B. Mostafazadeh Fard, S. F. Mousavi, F. Abbasi, (2019). Comparison of Two-point and Two-Time Methods for Estimating the Infiltration Parameters in Meandering Furrow Irrigation, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 367-377. magiran.com/p1985896
فاطمه سروش، بهروز مصطفی زاده فرد، سید فرهاد موسوی، فریبرز عباسی، مقایسه روش های دو نقطه ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای گردشی. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 367-377. magiran.com/p1985896
F. Soroush, B. Mostafazadeh Fard, S. F. Mousavi, F. Abbasi, Comparison of Two-point and Two-Time Methods for Estimating the Infiltration Parameters in Meandering Furrow Irrigation, Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 367-377. magiran.com/p1985896
فاطمه سروش، بهروز مصطفی زاده فرد، سید فرهاد موسوی، فریبرز عباسی، "مقایسه روش های دو نقطه ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای گردشی"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 367-377. magiran.com/p1985896
F. Soroush, B. Mostafazadeh Fard, S. F. Mousavi, F. Abbasi, "Comparison of Two-point and Two-Time Methods for Estimating the Infiltration Parameters in Meandering Furrow Irrigation", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 367-377. magiran.com/p1985896
فاطمه سروش، بهروز مصطفی زاده فرد، سید فرهاد موسوی، فریبرز عباسی، (1398). 'مقایسه روش های دو نقطه ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای گردشی'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.367-377. magiran.com/p1985896
F. Soroush, B. Mostafazadeh Fard, S. F. Mousavi, F. Abbasi, (2019). 'Comparison of Two-point and Two-Time Methods for Estimating the Infiltration Parameters in Meandering Furrow Irrigation', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.367-377. magiran.com/p1985896
فاطمه سروش؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ سید فرهاد موسوی؛ فریبرز عباسی. "مقایسه روش های دو نقطه ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای گردشی". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 367-377. magiran.com/p1985896
F. Soroush; B. Mostafazadeh Fard; S. F. Mousavi; F. Abbasi. "Comparison of Two-point and Two-Time Methods for Estimating the Infiltration Parameters in Meandering Furrow Irrigation", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 367-377. magiran.com/p1985896
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال