ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه عبدی، علیرضا پیرزاد، (1398). برهم کنش کمبود آب و قارچ های مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه اسپرس (Onobrychis sativa L.)، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، 391-403. magiran.com/p1985898
S. Abdi, A. Pirzad, (2019). Interaction Efect between Water Deficit and Mycorrhizal Symbiosis on the Quantitative and Qualitative Yield of Sainfoin (Onobrychis sativa L.), Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), 391-403. magiran.com/p1985898
سکینه عبدی، علیرضا پیرزاد، برهم کنش کمبود آب و قارچ های مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه اسپرس (Onobrychis sativa L.). نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(1): 391-403. magiran.com/p1985898
S. Abdi, A. Pirzad, Interaction Efect between Water Deficit and Mycorrhizal Symbiosis on the Quantitative and Qualitative Yield of Sainfoin (Onobrychis sativa L.), Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(1): 391-403. magiran.com/p1985898
سکینه عبدی، علیرضا پیرزاد، "برهم کنش کمبود آب و قارچ های مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه اسپرس (Onobrychis sativa L.)"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 1 (1398): 391-403. magiran.com/p1985898
S. Abdi, A. Pirzad, "Interaction Efect between Water Deficit and Mycorrhizal Symbiosis on the Quantitative and Qualitative Yield of Sainfoin (Onobrychis sativa L.)", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.1 (2019): 391-403. magiran.com/p1985898
سکینه عبدی، علیرضا پیرزاد، (1398). 'برهم کنش کمبود آب و قارچ های مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه اسپرس (Onobrychis sativa L.)'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(1)، صص.391-403. magiran.com/p1985898
S. Abdi, A. Pirzad, (2019). 'Interaction Efect between Water Deficit and Mycorrhizal Symbiosis on the Quantitative and Qualitative Yield of Sainfoin (Onobrychis sativa L.)', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(1), pp.391-403. magiran.com/p1985898
سکینه عبدی؛ علیرضا پیرزاد. "برهم کنش کمبود آب و قارچ های مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه اسپرس (Onobrychis sativa L.)". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،1 ، 1398، 391-403. magiran.com/p1985898
S. Abdi; A. Pirzad. "Interaction Efect between Water Deficit and Mycorrhizal Symbiosis on the Quantitative and Qualitative Yield of Sainfoin (Onobrychis sativa L.)", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 1, 2019, 391-403. magiran.com/p1985898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال