ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شمس آذر، فاطمه شمس آذر، اسدالله اسدی، (1398). بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حس گر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(1)، 39-48. magiran.com/p1985927
Ali Shamsazar , Fatemeh Shamsazar, Asadollah Asadi, (2019). Investigation of environmental contamination caused by organophosphate pesticides by acetylcholinesterase biosensor, Human & Environment, 17(1), 39-48. magiran.com/p1985927
علی شمس آذر، فاطمه شمس آذر، اسدالله اسدی، بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حس گر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1398؛ 17(1): 39-48. magiran.com/p1985927
Ali Shamsazar , Fatemeh Shamsazar, Asadollah Asadi, Investigation of environmental contamination caused by organophosphate pesticides by acetylcholinesterase biosensor, Human & Environment, 2019; 17(1): 39-48. magiran.com/p1985927
علی شمس آذر، فاطمه شمس آذر، اسدالله اسدی، "بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حس گر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز"، فصلنامه انسان و محیط زیست 17، شماره 1 (1398): 39-48. magiran.com/p1985927
Ali Shamsazar , Fatemeh Shamsazar, Asadollah Asadi, "Investigation of environmental contamination caused by organophosphate pesticides by acetylcholinesterase biosensor", Human & Environment 17, no.1 (2019): 39-48. magiran.com/p1985927
علی شمس آذر، فاطمه شمس آذر، اسدالله اسدی، (1398). 'بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حس گر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(1)، صص.39-48. magiran.com/p1985927
Ali Shamsazar , Fatemeh Shamsazar, Asadollah Asadi, (2019). 'Investigation of environmental contamination caused by organophosphate pesticides by acetylcholinesterase biosensor', Human & Environment, 17(1), pp.39-48. magiran.com/p1985927
علی شمس آذر؛ فاطمه شمس آذر؛ اسدالله اسدی. "بررسی آلودگی های محیطی ایجاد شده با آفت کش های ارگانوفسفره توسط زیست حس گر طراحی شده با آنزیم استیل کولین استراز". فصلنامه انسان و محیط زیست، 17 ،1 ، 1398، 39-48. magiran.com/p1985927
Ali Shamsazar ; Fatemeh Shamsazar; Asadollah Asadi. "Investigation of environmental contamination caused by organophosphate pesticides by acetylcholinesterase biosensor", Human & Environment, 17, 1, 2019, 39-48. magiran.com/p1985927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال