ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم پناهنده، مریم مروتی، مکرم روانبخش، صفورا جوان، (1398). مروری بر شناسایی و ارزیابی خطر زیست محیطی گونه های گیاهی مهاجم در اکوسیستم های آبی (مطالعه موردی: گیاه سنبل آبیWater hyacintch)، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(1)، 79-91. magiran.com/p1985930
Maryam Panahande, Maryam Morovati , Mokarrm Ravanbakhsh, Safoura Javan, (2019). A review on the identification and assessment of the aggressive plant species environmental hazard in water ecosystems (case study: Water hyacinth), Human & Environment, 17(1), 79-91. magiran.com/p1985930
مریم پناهنده، مریم مروتی، مکرم روانبخش، صفورا جوان، مروری بر شناسایی و ارزیابی خطر زیست محیطی گونه های گیاهی مهاجم در اکوسیستم های آبی (مطالعه موردی: گیاه سنبل آبیWater hyacintch). فصلنامه انسان و محیط زیست، 1398؛ 17(1): 79-91. magiran.com/p1985930
Maryam Panahande, Maryam Morovati , Mokarrm Ravanbakhsh, Safoura Javan, A review on the identification and assessment of the aggressive plant species environmental hazard in water ecosystems (case study: Water hyacinth), Human & Environment, 2019; 17(1): 79-91. magiran.com/p1985930
مریم پناهنده، مریم مروتی، مکرم روانبخش، صفورا جوان، "مروری بر شناسایی و ارزیابی خطر زیست محیطی گونه های گیاهی مهاجم در اکوسیستم های آبی (مطالعه موردی: گیاه سنبل آبیWater hyacintch)"، فصلنامه انسان و محیط زیست 17، شماره 1 (1398): 79-91. magiran.com/p1985930
Maryam Panahande, Maryam Morovati , Mokarrm Ravanbakhsh, Safoura Javan, "A review on the identification and assessment of the aggressive plant species environmental hazard in water ecosystems (case study: Water hyacinth)", Human & Environment 17, no.1 (2019): 79-91. magiran.com/p1985930
مریم پناهنده، مریم مروتی، مکرم روانبخش، صفورا جوان، (1398). 'مروری بر شناسایی و ارزیابی خطر زیست محیطی گونه های گیاهی مهاجم در اکوسیستم های آبی (مطالعه موردی: گیاه سنبل آبیWater hyacintch)'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 17(1)، صص.79-91. magiran.com/p1985930
Maryam Panahande, Maryam Morovati , Mokarrm Ravanbakhsh, Safoura Javan, (2019). 'A review on the identification and assessment of the aggressive plant species environmental hazard in water ecosystems (case study: Water hyacinth)', Human & Environment, 17(1), pp.79-91. magiran.com/p1985930
مریم پناهنده؛ مریم مروتی؛ مکرم روانبخش؛ صفورا جوان. "مروری بر شناسایی و ارزیابی خطر زیست محیطی گونه های گیاهی مهاجم در اکوسیستم های آبی (مطالعه موردی: گیاه سنبل آبیWater hyacintch)". فصلنامه انسان و محیط زیست، 17 ،1 ، 1398، 79-91. magiran.com/p1985930
Maryam Panahande; Maryam Morovati ; Mokarrm Ravanbakhsh; Safoura Javan. "A review on the identification and assessment of the aggressive plant species environmental hazard in water ecosystems (case study: Water hyacinth)", Human & Environment, 17, 1, 2019, 79-91. magiran.com/p1985930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال