ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر نباتی ، احمد نظامی، علیرضا حسن فرد، ژاله حقیقت شیشوان، (1398). بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.)، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 9(2)، 139-150. magiran.com/p1985999
Jafar Nabati , Ahmad Nezami, Alireza Hasanfard, Zhaleh Haghighat Sheshvan, (2019). The trend of changes in chlorophyll fluorescence parameters in two Vicia faba ecotype during freezing stresses, Iranian Journal of Pulses Reseach, 9(2), 139-150. magiran.com/p1985999
جعفر نباتی ، احمد نظامی، علیرضا حسن فرد، ژاله حقیقت شیشوان، بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.). مجله پژوهش های حبوبات ایران، 1398؛ 9(2): 139-150. magiran.com/p1985999
Jafar Nabati , Ahmad Nezami, Alireza Hasanfard, Zhaleh Haghighat Sheshvan, The trend of changes in chlorophyll fluorescence parameters in two Vicia faba ecotype during freezing stresses, Iranian Journal of Pulses Reseach, 2019; 9(2): 139-150. magiran.com/p1985999
جعفر نباتی ، احمد نظامی، علیرضا حسن فرد، ژاله حقیقت شیشوان، "بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.)"، مجله پژوهش های حبوبات ایران 9، شماره 2 (1398): 139-150. magiran.com/p1985999
Jafar Nabati , Ahmad Nezami, Alireza Hasanfard, Zhaleh Haghighat Sheshvan, "The trend of changes in chlorophyll fluorescence parameters in two Vicia faba ecotype during freezing stresses", Iranian Journal of Pulses Reseach 9, no.2 (2019): 139-150. magiran.com/p1985999
جعفر نباتی ، احمد نظامی، علیرضا حسن فرد، ژاله حقیقت شیشوان، (1398). 'بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.)'، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 9(2)، صص.139-150. magiran.com/p1985999
Jafar Nabati , Ahmad Nezami, Alireza Hasanfard, Zhaleh Haghighat Sheshvan, (2019). 'The trend of changes in chlorophyll fluorescence parameters in two Vicia faba ecotype during freezing stresses', Iranian Journal of Pulses Reseach, 9(2), pp.139-150. magiran.com/p1985999
جعفر نباتی ؛ احمد نظامی؛ علیرضا حسن فرد؛ ژاله حقیقت شیشوان. "بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.)". مجله پژوهش های حبوبات ایران، 9 ،2 ، 1398، 139-150. magiran.com/p1985999
Jafar Nabati ; Ahmad Nezami; Alireza Hasanfard; Zhaleh Haghighat Sheshvan. "The trend of changes in chlorophyll fluorescence parameters in two Vicia faba ecotype during freezing stresses", Iranian Journal of Pulses Reseach, 9, 2, 2019, 139-150. magiran.com/p1985999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال