ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن صیف ، احمد رستگار، احسان اکبری، مرضیه تاجوران، (1398). مدل پیش بینی نگرش میل به تغییر بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(39)، 127-148. magiran.com/p1986065
Mohammad Hasan Seif , Ahmad Rastegar, Ehsan Akbari, Marzieh Tajvaran, (2019). A model for predicting attitude of desire to change based on components of spirituality in the workplace and organizational commitment in the oil pipelines and telecommunications company of Fars district, Human Resource Management in The Oil Industry, 10(39), 127-148. magiran.com/p1986065
محمدحسن صیف ، احمد رستگار، احسان اکبری، مرضیه تاجوران، مدل پیش بینی نگرش میل به تغییر بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1398؛ 10(39): 127-148. magiran.com/p1986065
Mohammad Hasan Seif , Ahmad Rastegar, Ehsan Akbari, Marzieh Tajvaran, A model for predicting attitude of desire to change based on components of spirituality in the workplace and organizational commitment in the oil pipelines and telecommunications company of Fars district, Human Resource Management in The Oil Industry, 2019; 10(39): 127-148. magiran.com/p1986065
محمدحسن صیف ، احمد رستگار، احسان اکبری، مرضیه تاجوران، "مدل پیش بینی نگرش میل به تغییر بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس"، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 10، شماره 39 (1398): 127-148. magiran.com/p1986065
Mohammad Hasan Seif , Ahmad Rastegar, Ehsan Akbari, Marzieh Tajvaran, "A model for predicting attitude of desire to change based on components of spirituality in the workplace and organizational commitment in the oil pipelines and telecommunications company of Fars district", Human Resource Management in The Oil Industry 10, no.39 (2019): 127-148. magiran.com/p1986065
محمدحسن صیف ، احمد رستگار، احسان اکبری، مرضیه تاجوران، (1398). 'مدل پیش بینی نگرش میل به تغییر بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس'، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(39)، صص.127-148. magiran.com/p1986065
Mohammad Hasan Seif , Ahmad Rastegar, Ehsan Akbari, Marzieh Tajvaran, (2019). 'A model for predicting attitude of desire to change based on components of spirituality in the workplace and organizational commitment in the oil pipelines and telecommunications company of Fars district', Human Resource Management in The Oil Industry, 10(39), pp.127-148. magiran.com/p1986065
محمدحسن صیف ؛ احمد رستگار؛ احسان اکبری؛ مرضیه تاجوران. "مدل پیش بینی نگرش میل به تغییر بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس". فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10 ،39 ، 1398، 127-148. magiran.com/p1986065
Mohammad Hasan Seif ; Ahmad Rastegar; Ehsan Akbari; Marzieh Tajvaran. "A model for predicting attitude of desire to change based on components of spirituality in the workplace and organizational commitment in the oil pipelines and telecommunications company of Fars district", Human Resource Management in The Oil Industry, 10, 39, 2019, 127-148. magiran.com/p1986065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال