ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا امیری، رویا آزادی، سعادت رستگارزاده، پرژک ذوفن، (1398). پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، 143-157. magiran.com/p1986095
Liela Amiri, Roya Azadi , Saadat Rastegarzadeh, Parzhak Zoufan, (2019). Monitoring of concentration of heavy metals in Conocarpus erectus in different areas of industrial city of Abadan, Journal of Natural Environment, 72(2), 143-157. magiran.com/p1986095
لیلا امیری، رویا آزادی، سعادت رستگارزاده، پرژک ذوفن، پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان. نشریه محیط زیست طبیعی، 1398؛ 72(2): 143-157. magiran.com/p1986095
Liela Amiri, Roya Azadi , Saadat Rastegarzadeh, Parzhak Zoufan, Monitoring of concentration of heavy metals in Conocarpus erectus in different areas of industrial city of Abadan, Journal of Natural Environment, 2019; 72(2): 143-157. magiran.com/p1986095
لیلا امیری، رویا آزادی، سعادت رستگارزاده، پرژک ذوفن، "پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان"، نشریه محیط زیست طبیعی 72، شماره 2 (1398): 143-157. magiran.com/p1986095
Liela Amiri, Roya Azadi , Saadat Rastegarzadeh, Parzhak Zoufan, "Monitoring of concentration of heavy metals in Conocarpus erectus in different areas of industrial city of Abadan", Journal of Natural Environment 72, no.2 (2019): 143-157. magiran.com/p1986095
لیلا امیری، رویا آزادی، سعادت رستگارزاده، پرژک ذوفن، (1398). 'پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان'، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، صص.143-157. magiran.com/p1986095
Liela Amiri, Roya Azadi , Saadat Rastegarzadeh, Parzhak Zoufan, (2019). 'Monitoring of concentration of heavy metals in Conocarpus erectus in different areas of industrial city of Abadan', Journal of Natural Environment, 72(2), pp.143-157. magiran.com/p1986095
لیلا امیری؛ رویا آزادی؛ سعادت رستگارزاده؛ پرژک ذوفن. "پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان". نشریه محیط زیست طبیعی، 72 ،2 ، 1398، 143-157. magiran.com/p1986095
Liela Amiri; Roya Azadi ; Saadat Rastegarzadeh; Parzhak Zoufan. "Monitoring of concentration of heavy metals in Conocarpus erectus in different areas of industrial city of Abadan", Journal of Natural Environment, 72, 2, 2019, 143-157. magiran.com/p1986095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال