ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه بهرامی چالشتری، احمد فتاحی اردکانی، اکرم نشاط، مسعود فهرستی ثانی، (1398). مطالعه امکان سنجی مدل ارزش گذاری سرمایه محیط زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، 173-186. magiran.com/p1986097
Farzaneh Bahrami Chaleshtori, Ahmad Fatahi Ardakani , Akram Neshat, Masoud Fehresti Sani, (2019). Studying the feasibility of investment inviroment in Iran valuation model (Case study Ben City in the province of Chahar Mahal and Bakhtiari), Journal of Natural Environment, 72(2), 173-186. magiran.com/p1986097
فرزانه بهرامی چالشتری، احمد فتاحی اردکانی، اکرم نشاط، مسعود فهرستی ثانی، مطالعه امکان سنجی مدل ارزش گذاری سرمایه محیط زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری). نشریه محیط زیست طبیعی، 1398؛ 72(2): 173-186. magiran.com/p1986097
Farzaneh Bahrami Chaleshtori, Ahmad Fatahi Ardakani , Akram Neshat, Masoud Fehresti Sani, Studying the feasibility of investment inviroment in Iran valuation model (Case study Ben City in the province of Chahar Mahal and Bakhtiari), Journal of Natural Environment, 2019; 72(2): 173-186. magiran.com/p1986097
فرزانه بهرامی چالشتری، احمد فتاحی اردکانی، اکرم نشاط، مسعود فهرستی ثانی، "مطالعه امکان سنجی مدل ارزش گذاری سرمایه محیط زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)"، نشریه محیط زیست طبیعی 72، شماره 2 (1398): 173-186. magiran.com/p1986097
Farzaneh Bahrami Chaleshtori, Ahmad Fatahi Ardakani , Akram Neshat, Masoud Fehresti Sani, "Studying the feasibility of investment inviroment in Iran valuation model (Case study Ben City in the province of Chahar Mahal and Bakhtiari)", Journal of Natural Environment 72, no.2 (2019): 173-186. magiran.com/p1986097
فرزانه بهرامی چالشتری، احمد فتاحی اردکانی، اکرم نشاط، مسعود فهرستی ثانی، (1398). 'مطالعه امکان سنجی مدل ارزش گذاری سرمایه محیط زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)'، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، صص.173-186. magiran.com/p1986097
Farzaneh Bahrami Chaleshtori, Ahmad Fatahi Ardakani , Akram Neshat, Masoud Fehresti Sani, (2019). 'Studying the feasibility of investment inviroment in Iran valuation model (Case study Ben City in the province of Chahar Mahal and Bakhtiari)', Journal of Natural Environment, 72(2), pp.173-186. magiran.com/p1986097
فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی. "مطالعه امکان سنجی مدل ارزش گذاری سرمایه محیط زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)". نشریه محیط زیست طبیعی، 72 ،2 ، 1398، 173-186. magiran.com/p1986097
Farzaneh Bahrami Chaleshtori; Ahmad Fatahi Ardakani ; Akram Neshat; Masoud Fehresti Sani. "Studying the feasibility of investment inviroment in Iran valuation model (Case study Ben City in the province of Chahar Mahal and Bakhtiari)", Journal of Natural Environment, 72, 2, 2019, 173-186. magiran.com/p1986097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال