ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد توکلی، محمد کابلی، سهیل ایگدری، محمود کرمی، محسن احمدی، علی رضا محمدی، (1398). بررسی تفاوتهای ریخت شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت سنجی هندسی، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، 187-198. magiran.com/p1986098
Sajad Tavakoli, Mohammad Kaboli , Mohsen Ahmadi, (2019). Cranial morphometric variations of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) from the Zagros mountains and northern and northeastern mountainous areas based on Geometric morphometric analysis, Journal of Natural Environment, 72(2), 187-198. magiran.com/p1986098
سجاد توکلی، محمد کابلی، سهیل ایگدری، محمود کرمی، محسن احمدی، علی رضا محمدی، بررسی تفاوتهای ریخت شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت سنجی هندسی. نشریه محیط زیست طبیعی، 1398؛ 72(2): 187-198. magiran.com/p1986098
Sajad Tavakoli, Mohammad Kaboli , Mohsen Ahmadi, Cranial morphometric variations of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) from the Zagros mountains and northern and northeastern mountainous areas based on Geometric morphometric analysis, Journal of Natural Environment, 2019; 72(2): 187-198. magiran.com/p1986098
سجاد توکلی، محمد کابلی، سهیل ایگدری، محمود کرمی، محسن احمدی، علی رضا محمدی، "بررسی تفاوتهای ریخت شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت سنجی هندسی"، نشریه محیط زیست طبیعی 72، شماره 2 (1398): 187-198. magiran.com/p1986098
Sajad Tavakoli, Mohammad Kaboli , Mohsen Ahmadi, "Cranial morphometric variations of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) from the Zagros mountains and northern and northeastern mountainous areas based on Geometric morphometric analysis", Journal of Natural Environment 72, no.2 (2019): 187-198. magiran.com/p1986098
سجاد توکلی، محمد کابلی، سهیل ایگدری، محمود کرمی، محسن احمدی، علی رضا محمدی، (1398). 'بررسی تفاوتهای ریخت شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت سنجی هندسی'، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، صص.187-198. magiran.com/p1986098
Sajad Tavakoli, Mohammad Kaboli , Mohsen Ahmadi, (2019). 'Cranial morphometric variations of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) from the Zagros mountains and northern and northeastern mountainous areas based on Geometric morphometric analysis', Journal of Natural Environment, 72(2), pp.187-198. magiran.com/p1986098
سجاد توکلی؛ محمد کابلی؛ سهیل ایگدری؛ محمود کرمی؛ محسن احمدی؛ علی رضا محمدی. "بررسی تفاوتهای ریخت شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت سنجی هندسی". نشریه محیط زیست طبیعی، 72 ،2 ، 1398، 187-198. magiran.com/p1986098
Sajad Tavakoli; Mohammad Kaboli ; Mohsen Ahmadi. "Cranial morphometric variations of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) from the Zagros mountains and northern and northeastern mountainous areas based on Geometric morphometric analysis", Journal of Natural Environment, 72, 2, 2019, 187-198. magiran.com/p1986098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال