ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن نادری، مهدی ذاکری نیا، میثم سالاری جزی، (1398). بهبود روش شبیه سازی زیستگاه با کاربرد مدل هیدرودینامیکی River2D به منظور تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، 263-277. magiran.com/p1986104
Mohammad Naderi, Mehdi Zakerinia , Meisam Salarijazi, (2019). Improvement of Habitat Simulation Method Using River2D Hydrodynamic Model to Determine Ecological Regime of River, Journal of Natural Environment, 72(2), 263-277. magiran.com/p1986104
محمدحسن نادری، مهدی ذاکری نیا، میثم سالاری جزی، بهبود روش شبیه سازی زیستگاه با کاربرد مدل هیدرودینامیکی River2D به منظور تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه. نشریه محیط زیست طبیعی، 1398؛ 72(2): 263-277. magiran.com/p1986104
Mohammad Naderi, Mehdi Zakerinia , Meisam Salarijazi, Improvement of Habitat Simulation Method Using River2D Hydrodynamic Model to Determine Ecological Regime of River, Journal of Natural Environment, 2019; 72(2): 263-277. magiran.com/p1986104
محمدحسن نادری، مهدی ذاکری نیا، میثم سالاری جزی، "بهبود روش شبیه سازی زیستگاه با کاربرد مدل هیدرودینامیکی River2D به منظور تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه"، نشریه محیط زیست طبیعی 72، شماره 2 (1398): 263-277. magiran.com/p1986104
Mohammad Naderi, Mehdi Zakerinia , Meisam Salarijazi, "Improvement of Habitat Simulation Method Using River2D Hydrodynamic Model to Determine Ecological Regime of River", Journal of Natural Environment 72, no.2 (2019): 263-277. magiran.com/p1986104
محمدحسن نادری، مهدی ذاکری نیا، میثم سالاری جزی، (1398). 'بهبود روش شبیه سازی زیستگاه با کاربرد مدل هیدرودینامیکی River2D به منظور تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه'، نشریه محیط زیست طبیعی، 72(2)، صص.263-277. magiran.com/p1986104
Mohammad Naderi, Mehdi Zakerinia , Meisam Salarijazi, (2019). 'Improvement of Habitat Simulation Method Using River2D Hydrodynamic Model to Determine Ecological Regime of River', Journal of Natural Environment, 72(2), pp.263-277. magiran.com/p1986104
محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی. "بهبود روش شبیه سازی زیستگاه با کاربرد مدل هیدرودینامیکی River2D به منظور تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه". نشریه محیط زیست طبیعی، 72 ،2 ، 1398، 263-277. magiran.com/p1986104
Mohammad Naderi; Mehdi Zakerinia ; Meisam Salarijazi. "Improvement of Habitat Simulation Method Using River2D Hydrodynamic Model to Determine Ecological Regime of River", Journal of Natural Environment, 72, 2, 2019, 263-277. magiran.com/p1986104
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال