ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا محمدی محمدیه، محمدکاظم علمی سولا، علیرضا کهنسال، (1398). محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی شناختی ارتباط موجودات با خدا، فصلنامه فلسفه دین، 16(1)، 91-109. magiran.com/p1986148
Zahra Mohammadi Mohammadiyeh, Mohammad Kathem Elmi Sola , Ali Reza Kohansal, (2019). Centrality of Plato's System of "Symbolism" in God's Ontological Position, Journal of Philosophy of Religion, 16(1), 91-109. magiran.com/p1986148
زهرا محمدی محمدیه، محمدکاظم علمی سولا، علیرضا کهنسال، محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی شناختی ارتباط موجودات با خدا. فصلنامه فلسفه دین، 1398؛ 16(1): 91-109. magiran.com/p1986148
Zahra Mohammadi Mohammadiyeh, Mohammad Kathem Elmi Sola , Ali Reza Kohansal, Centrality of Plato's System of "Symbolism" in God's Ontological Position, Journal of Philosophy of Religion, 2019; 16(1): 91-109. magiran.com/p1986148
زهرا محمدی محمدیه، محمدکاظم علمی سولا، علیرضا کهنسال، "محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی شناختی ارتباط موجودات با خدا"، فصلنامه فلسفه دین 16، شماره 1 (1398): 91-109. magiran.com/p1986148
Zahra Mohammadi Mohammadiyeh, Mohammad Kathem Elmi Sola , Ali Reza Kohansal, "Centrality of Plato's System of "Symbolism" in God's Ontological Position", Journal of Philosophy of Religion 16, no.1 (2019): 91-109. magiran.com/p1986148
زهرا محمدی محمدیه، محمدکاظم علمی سولا، علیرضا کهنسال، (1398). 'محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی شناختی ارتباط موجودات با خدا'، فصلنامه فلسفه دین، 16(1)، صص.91-109. magiran.com/p1986148
Zahra Mohammadi Mohammadiyeh, Mohammad Kathem Elmi Sola , Ali Reza Kohansal, (2019). 'Centrality of Plato's System of "Symbolism" in God's Ontological Position', Journal of Philosophy of Religion, 16(1), pp.91-109. magiran.com/p1986148
زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال. "محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی شناختی ارتباط موجودات با خدا". فصلنامه فلسفه دین، 16 ،1 ، 1398، 91-109. magiran.com/p1986148
Zahra Mohammadi Mohammadiyeh; Mohammad Kathem Elmi Sola ; Ali Reza Kohansal. "Centrality of Plato's System of "Symbolism" in God's Ontological Position", Journal of Philosophy of Religion, 16, 1, 2019, 91-109. magiran.com/p1986148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال