ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش عبدالملکی، محمد باقر غیور، صابر زهری، اسدالله اسدی، مرتضی بهنام رسولی، (1398). تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگی های بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(2)، 115-122. magiran.com/p1986169
Arash Abdolmaleki, Mohammad, Bagher Ghayour, Saber Zahri, Asadollah Asadi, Morteza Behnam, Rassouli, (2019). Preparation of acellular sciatic nerve scaffold and it’s mechanical and histological properties for use in peripheral nerve regeneration, Tehran University Medical Journal, 77(2), 115-122. magiran.com/p1986169
آرش عبدالملکی، محمد باقر غیور، صابر زهری، اسدالله اسدی، مرتضی بهنام رسولی، تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگی های بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1398؛ 77(2): 115-122. magiran.com/p1986169
Arash Abdolmaleki, Mohammad, Bagher Ghayour, Saber Zahri, Asadollah Asadi, Morteza Behnam, Rassouli, Preparation of acellular sciatic nerve scaffold and it’s mechanical and histological properties for use in peripheral nerve regeneration, Tehran University Medical Journal, 2019; 77(2): 115-122. magiran.com/p1986169
آرش عبدالملکی، محمد باقر غیور، صابر زهری، اسدالله اسدی، مرتضی بهنام رسولی، "تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگی های بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 77، شماره 2 (1398): 115-122. magiran.com/p1986169
Arash Abdolmaleki, Mohammad, Bagher Ghayour, Saber Zahri, Asadollah Asadi, Morteza Behnam, Rassouli, "Preparation of acellular sciatic nerve scaffold and it’s mechanical and histological properties for use in peripheral nerve regeneration", Tehran University Medical Journal 77, no.2 (2019): 115-122. magiran.com/p1986169
آرش عبدالملکی، محمد باقر غیور، صابر زهری، اسدالله اسدی، مرتضی بهنام رسولی، (1398). 'تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگی های بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77(2)، صص.115-122. magiran.com/p1986169
Arash Abdolmaleki, Mohammad, Bagher Ghayour, Saber Zahri, Asadollah Asadi, Morteza Behnam, Rassouli, (2019). 'Preparation of acellular sciatic nerve scaffold and it’s mechanical and histological properties for use in peripheral nerve regeneration', Tehran University Medical Journal, 77(2), pp.115-122. magiran.com/p1986169
آرش عبدالملکی؛ محمد باقر غیور؛ صابر زهری؛ اسدالله اسدی؛ مرتضی بهنام رسولی. "تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگی های بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 77 ،2 ، 1398، 115-122. magiran.com/p1986169
Arash Abdolmaleki; Mohammad; Bagher Ghayour; Saber Zahri; Asadollah Asadi; Morteza Behnam; Rassouli. "Preparation of acellular sciatic nerve scaffold and it’s mechanical and histological properties for use in peripheral nerve regeneration", Tehran University Medical Journal, 77, 2, 2019, 115-122. magiran.com/p1986169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال