ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا گرامی نژاد، مهدی حسینی، سید محمد موسوی میرزایی، زهرا قربانی مقدم، (1397). ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه، نشریه پرستاری ایران، 31(116)، 49-60. magiran.com/p1986178
N Gerami Nejad, M Hosseini, SM Mousavi Mirzaei, Z Ghorbani Moghaddam, (2019). Association between Resilience and Professional Quality of Life among Nurses Working in Intensive Care Units, Iran Journal of Nursing, 31(116), 49-60. magiran.com/p1986178
ندا گرامی نژاد، مهدی حسینی، سید محمد موسوی میرزایی، زهرا قربانی مقدم، ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه. نشریه پرستاری ایران، 1397؛ 31(116): 49-60. magiran.com/p1986178
N Gerami Nejad, M Hosseini, SM Mousavi Mirzaei, Z Ghorbani Moghaddam, Association between Resilience and Professional Quality of Life among Nurses Working in Intensive Care Units, Iran Journal of Nursing, 2019; 31(116): 49-60. magiran.com/p1986178
ندا گرامی نژاد، مهدی حسینی، سید محمد موسوی میرزایی، زهرا قربانی مقدم، "ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه"، نشریه پرستاری ایران 31، شماره 116 (1397): 49-60. magiran.com/p1986178
N Gerami Nejad, M Hosseini, SM Mousavi Mirzaei, Z Ghorbani Moghaddam, "Association between Resilience and Professional Quality of Life among Nurses Working in Intensive Care Units", Iran Journal of Nursing 31, no.116 (2019): 49-60. magiran.com/p1986178
ندا گرامی نژاد، مهدی حسینی، سید محمد موسوی میرزایی، زهرا قربانی مقدم، (1397). 'ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه'، نشریه پرستاری ایران، 31(116)، صص.49-60. magiran.com/p1986178
N Gerami Nejad, M Hosseini, SM Mousavi Mirzaei, Z Ghorbani Moghaddam, (2019). 'Association between Resilience and Professional Quality of Life among Nurses Working in Intensive Care Units', Iran Journal of Nursing, 31(116), pp.49-60. magiran.com/p1986178
ندا گرامی نژاد؛ مهدی حسینی؛ سید محمد موسوی میرزایی؛ زهرا قربانی مقدم. "ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه". نشریه پرستاری ایران، 31 ،116 ، 1397، 49-60. magiran.com/p1986178
N Gerami Nejad; M Hosseini; SM Mousavi Mirzaei; Z Ghorbani Moghaddam. "Association between Resilience and Professional Quality of Life among Nurses Working in Intensive Care Units", Iran Journal of Nursing, 31, 116, 2019, 49-60. magiran.com/p1986178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال