ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد رضایی هفتادر، (1398). شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین، مجله قند پارسی، 2(3)، 59-89. magiran.com/p1986197
DR alimohammad Rezaei haftadar, (2019). Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin”, Gande parsi, 2(3), 59-89. magiran.com/p1986197
علی محمد رضایی هفتادر، شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین. مجله قند پارسی، 1398؛ 2(3): 59-89. magiran.com/p1986197
DR alimohammad Rezaei haftadar, Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin”, Gande parsi, 2019; 2(3): 59-89. magiran.com/p1986197
علی محمد رضایی هفتادر، "شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین"، مجله قند پارسی 2، شماره 3 (1398): 59-89. magiran.com/p1986197
DR alimohammad Rezaei haftadar, "Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin”", Gande parsi 2, no.3 (2019): 59-89. magiran.com/p1986197
علی محمد رضایی هفتادر، (1398). 'شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین'، مجله قند پارسی، 2(3)، صص.59-89. magiran.com/p1986197
DR alimohammad Rezaei haftadar, (2019). 'Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin”', Gande parsi, 2(3), pp.59-89. magiran.com/p1986197
علی محمد رضایی هفتادر. "شیوه های تصویر آفرینی مناظر طبیعت در منظومه ویس و رامین". مجله قند پارسی، 2 ،3 ، 1398، 59-89. magiran.com/p1986197
DR alimohammad Rezaei haftadar. "Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin”", Gande parsi, 2, 3, 2019, 59-89. magiran.com/p1986197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال