ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه صادقی، عباس محمدیان، (1398). رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تاکید برکتاب مفتاح النجات، مجله قند پارسی، 2(3)، 124-141. magiran.com/p1986200
Reihane sadeqi, DR abbas mohammadian, (2019). Quranic Approaches of Ahmad Jam in Education Emphasizing on the book of, Meftah-al-Najat, Gande parsi, 2(3), 124-141. magiran.com/p1986200
ریحانه صادقی، عباس محمدیان، رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تاکید برکتاب مفتاح النجات. مجله قند پارسی، 1398؛ 2(3): 124-141. magiran.com/p1986200
Reihane sadeqi, DR abbas mohammadian, Quranic Approaches of Ahmad Jam in Education Emphasizing on the book of, Meftah-al-Najat, Gande parsi, 2019; 2(3): 124-141. magiran.com/p1986200
ریحانه صادقی، عباس محمدیان، "رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تاکید برکتاب مفتاح النجات"، مجله قند پارسی 2، شماره 3 (1398): 124-141. magiran.com/p1986200
Reihane sadeqi, DR abbas mohammadian, "Quranic Approaches of Ahmad Jam in Education Emphasizing on the book of, Meftah-al-Najat", Gande parsi 2, no.3 (2019): 124-141. magiran.com/p1986200
ریحانه صادقی، عباس محمدیان، (1398). 'رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تاکید برکتاب مفتاح النجات'، مجله قند پارسی، 2(3)، صص.124-141. magiran.com/p1986200
Reihane sadeqi, DR abbas mohammadian, (2019). 'Quranic Approaches of Ahmad Jam in Education Emphasizing on the book of, Meftah-al-Najat', Gande parsi, 2(3), pp.124-141. magiran.com/p1986200
ریحانه صادقی؛ عباس محمدیان. "رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تاکید برکتاب مفتاح النجات". مجله قند پارسی، 2 ،3 ، 1398، 124-141. magiran.com/p1986200
Reihane sadeqi; DR abbas mohammadian. "Quranic Approaches of Ahmad Jam in Education Emphasizing on the book of, Meftah-al-Najat", Gande parsi, 2, 3, 2019, 124-141. magiran.com/p1986200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال