ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید نوید سید مردانی، محسن موذن، احمد جهانگیری، (1398). دو نوع تورمالین با خاستگاه آذرین و دگرگونی در سنگ های دگرگونی شمال گلپایگان، استان اصفهان، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27(2)، 335-346. magiran.com/p1986321
Seyed Navid Seyed Mardani, Mohsen Moazze, Ahmad Jahangiri, (2019). Two types of tourmaline with igneous and metamorphic origin in metamorphic rocks of north Golpayegan, Isfahan province, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(2), 335-346. magiran.com/p1986321
سید نوید سید مردانی، محسن موذن، احمد جهانگیری، دو نوع تورمالین با خاستگاه آذرین و دگرگونی در سنگ های دگرگونی شمال گلپایگان، استان اصفهان. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1398؛ 27(2): 335-346. magiran.com/p1986321
Seyed Navid Seyed Mardani, Mohsen Moazze, Ahmad Jahangiri, Two types of tourmaline with igneous and metamorphic origin in metamorphic rocks of north Golpayegan, Isfahan province, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2019; 27(2): 335-346. magiran.com/p1986321
سید نوید سید مردانی، محسن موذن، احمد جهانگیری، "دو نوع تورمالین با خاستگاه آذرین و دگرگونی در سنگ های دگرگونی شمال گلپایگان، استان اصفهان"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 27، شماره 2 (1398): 335-346. magiran.com/p1986321
Seyed Navid Seyed Mardani, Mohsen Moazze, Ahmad Jahangiri, "Two types of tourmaline with igneous and metamorphic origin in metamorphic rocks of north Golpayegan, Isfahan province", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 27, no.2 (2019): 335-346. magiran.com/p1986321
سید نوید سید مردانی، محسن موذن، احمد جهانگیری، (1398). 'دو نوع تورمالین با خاستگاه آذرین و دگرگونی در سنگ های دگرگونی شمال گلپایگان، استان اصفهان'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27(2)، صص.335-346. magiran.com/p1986321
Seyed Navid Seyed Mardani, Mohsen Moazze, Ahmad Jahangiri, (2019). 'Two types of tourmaline with igneous and metamorphic origin in metamorphic rocks of north Golpayegan, Isfahan province', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(2), pp.335-346. magiran.com/p1986321
سید نوید سید مردانی؛ محسن موذن؛ احمد جهانگیری. "دو نوع تورمالین با خاستگاه آذرین و دگرگونی در سنگ های دگرگونی شمال گلپایگان، استان اصفهان". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 27 ،2 ، 1398، 335-346. magiran.com/p1986321
Seyed Navid Seyed Mardani; Mohsen Moazze; Ahmad Jahangiri. "Two types of tourmaline with igneous and metamorphic origin in metamorphic rocks of north Golpayegan, Isfahan province", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27, 2, 2019, 335-346. magiran.com/p1986321
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال