ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین مهرداد، یداله چاشنی دل ، اسداله تیموری یانسری، محمد خوروش، (1398). اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه های شکمبه ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله های هلشتاین، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، 1-15. magiran.com/p1987689
Nasrin Mehrdad, Yadollah Chashnidel , Asadollah Teimori Yansari, Mohammad Khorvash, (2019). Effect of Two Levels of Starter Protein and Milk Fed on Performance, Ruminal Parameters and Passage Rate in the Digestive Tract of Holstein Male Calves, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), 1-15. magiran.com/p1987689
نسرین مهرداد، یداله چاشنی دل ، اسداله تیموری یانسری، محمد خوروش، اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه های شکمبه ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله های هلشتاین. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1398؛ 11(1): 1-15. magiran.com/p1987689
Nasrin Mehrdad, Yadollah Chashnidel , Asadollah Teimori Yansari, Mohammad Khorvash, Effect of Two Levels of Starter Protein and Milk Fed on Performance, Ruminal Parameters and Passage Rate in the Digestive Tract of Holstein Male Calves, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 11(1): 1-15. magiran.com/p1987689
نسرین مهرداد، یداله چاشنی دل ، اسداله تیموری یانسری، محمد خوروش، "اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه های شکمبه ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله های هلشتاین"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 11، شماره 1 (1398): 1-15. magiran.com/p1987689
Nasrin Mehrdad, Yadollah Chashnidel , Asadollah Teimori Yansari, Mohammad Khorvash, "Effect of Two Levels of Starter Protein and Milk Fed on Performance, Ruminal Parameters and Passage Rate in the Digestive Tract of Holstein Male Calves", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 11, no.1 (2019): 1-15. magiran.com/p1987689
نسرین مهرداد، یداله چاشنی دل ، اسداله تیموری یانسری، محمد خوروش، (1398). 'اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه های شکمبه ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله های هلشتاین'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، صص.1-15. magiran.com/p1987689
Nasrin Mehrdad, Yadollah Chashnidel , Asadollah Teimori Yansari, Mohammad Khorvash, (2019). 'Effect of Two Levels of Starter Protein and Milk Fed on Performance, Ruminal Parameters and Passage Rate in the Digestive Tract of Holstein Male Calves', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), pp.1-15. magiran.com/p1987689
نسرین مهرداد؛ یداله چاشنی دل ؛ اسداله تیموری یانسری؛ محمد خوروش. "اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه های شکمبه ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله های هلشتاین". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11 ،1 ، 1398، 1-15. magiran.com/p1987689
Nasrin Mehrdad; Yadollah Chashnidel ; Asadollah Teimori Yansari; Mohammad Khorvash. "Effect of Two Levels of Starter Protein and Milk Fed on Performance, Ruminal Parameters and Passage Rate in the Digestive Tract of Holstein Male Calves", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11, 1, 2019, 1-15. magiran.com/p1987689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال