ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه رحمانی فیروزی، اسداله تیموری یانسری ، عیسی دیرنده، (1398). اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزهای سیستانی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، 27-43. magiran.com/p1987700
Roghayeh Rahmani Firozi, Asadollah Teimouri Yansari , Essa Dirandeh, (2019). Effect of Different of Levels Energy and Protein on Performance, Microbial Protein, Some of Metabolites and Ruminal Parameters in Late Pregnancy of Sistani Goat, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), 27-43. magiran.com/p1987700
رقیه رحمانی فیروزی، اسداله تیموری یانسری ، عیسی دیرنده، اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزهای سیستانی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1398؛ 11(1): 27-43. magiran.com/p1987700
Roghayeh Rahmani Firozi, Asadollah Teimouri Yansari , Essa Dirandeh, Effect of Different of Levels Energy and Protein on Performance, Microbial Protein, Some of Metabolites and Ruminal Parameters in Late Pregnancy of Sistani Goat, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 11(1): 27-43. magiran.com/p1987700
رقیه رحمانی فیروزی، اسداله تیموری یانسری ، عیسی دیرنده، "اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزهای سیستانی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 11، شماره 1 (1398): 27-43. magiran.com/p1987700
Roghayeh Rahmani Firozi, Asadollah Teimouri Yansari , Essa Dirandeh, "Effect of Different of Levels Energy and Protein on Performance, Microbial Protein, Some of Metabolites and Ruminal Parameters in Late Pregnancy of Sistani Goat", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 11, no.1 (2019): 27-43. magiran.com/p1987700
رقیه رحمانی فیروزی، اسداله تیموری یانسری ، عیسی دیرنده، (1398). 'اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزهای سیستانی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، صص.27-43. magiran.com/p1987700
Roghayeh Rahmani Firozi, Asadollah Teimouri Yansari , Essa Dirandeh, (2019). 'Effect of Different of Levels Energy and Protein on Performance, Microbial Protein, Some of Metabolites and Ruminal Parameters in Late Pregnancy of Sistani Goat', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), pp.27-43. magiran.com/p1987700
رقیه رحمانی فیروزی؛ اسداله تیموری یانسری ؛ عیسی دیرنده. "اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای بزهای سیستانی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11 ،1 ، 1398، 27-43. magiran.com/p1987700
Roghayeh Rahmani Firozi; Asadollah Teimouri Yansari ; Essa Dirandeh. "Effect of Different of Levels Energy and Protein on Performance, Microbial Protein, Some of Metabolites and Ruminal Parameters in Late Pregnancy of Sistani Goat", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11, 1, 2019, 27-43. magiran.com/p1987700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال