ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشکان صدیقی، علی نوبخت ، (1398). اثرات مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، 59-72. magiran.com/p1987710
Ashkan Sedighi, Ali Nobakht , (2019). The Effects of Pomegranate, Grape, Apple and Lemon Pulps Mixture with and without Multi-Enzyme on Performance, Carcass Traits, Immune Response and Intestinal Morphology of Broilers, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), 59-72. magiran.com/p1987710
اشکان صدیقی، علی نوبخت ، اثرات مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1398؛ 11(1): 59-72. magiran.com/p1987710
Ashkan Sedighi, Ali Nobakht , The Effects of Pomegranate, Grape, Apple and Lemon Pulps Mixture with and without Multi-Enzyme on Performance, Carcass Traits, Immune Response and Intestinal Morphology of Broilers, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 11(1): 59-72. magiran.com/p1987710
اشکان صدیقی، علی نوبخت ، "اثرات مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 11، شماره 1 (1398): 59-72. magiran.com/p1987710
Ashkan Sedighi, Ali Nobakht , "The Effects of Pomegranate, Grape, Apple and Lemon Pulps Mixture with and without Multi-Enzyme on Performance, Carcass Traits, Immune Response and Intestinal Morphology of Broilers", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 11, no.1 (2019): 59-72. magiran.com/p1987710
اشکان صدیقی، علی نوبخت ، (1398). 'اثرات مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، صص.59-72. magiran.com/p1987710
Ashkan Sedighi, Ali Nobakht , (2019). 'The Effects of Pomegranate, Grape, Apple and Lemon Pulps Mixture with and without Multi-Enzyme on Performance, Carcass Traits, Immune Response and Intestinal Morphology of Broilers', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), pp.59-72. magiran.com/p1987710
اشکان صدیقی؛ علی نوبخت . "اثرات مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11 ،1 ، 1398، 59-72. magiran.com/p1987710
Ashkan Sedighi; Ali Nobakht . "The Effects of Pomegranate, Grape, Apple and Lemon Pulps Mixture with and without Multi-Enzyme on Performance, Carcass Traits, Immune Response and Intestinal Morphology of Broilers", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11, 1, 2019, 59-72. magiran.com/p1987710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال