ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسد کرمی، علی خطیب جو ، محمد اکبری قرائی، کامران طاهرپور، مهدی سلطانی، (1398). ارزیابی تاثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، 73-84. magiran.com/p1987717
Asad Karami, Ali Khatibjoo , Mohammad Akbari Gharaei, Kamran Taherpour, Mahdi Soltani, (2019). Considering the Effect of Tanacetum balsamita Essential Oil on Broiler Chickens Performance, Meat Quality and Ileal Microbial Population, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), 73-84. magiran.com/p1987717
اسد کرمی، علی خطیب جو ، محمد اکبری قرائی، کامران طاهرپور، مهدی سلطانی، ارزیابی تاثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1398؛ 11(1): 73-84. magiran.com/p1987717
Asad Karami, Ali Khatibjoo , Mohammad Akbari Gharaei, Kamran Taherpour, Mahdi Soltani, Considering the Effect of Tanacetum balsamita Essential Oil on Broiler Chickens Performance, Meat Quality and Ileal Microbial Population, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 11(1): 73-84. magiran.com/p1987717
اسد کرمی، علی خطیب جو ، محمد اکبری قرائی، کامران طاهرپور، مهدی سلطانی، "ارزیابی تاثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 11، شماره 1 (1398): 73-84. magiran.com/p1987717
Asad Karami, Ali Khatibjoo , Mohammad Akbari Gharaei, Kamran Taherpour, Mahdi Soltani, "Considering the Effect of Tanacetum balsamita Essential Oil on Broiler Chickens Performance, Meat Quality and Ileal Microbial Population", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 11, no.1 (2019): 73-84. magiran.com/p1987717
اسد کرمی، علی خطیب جو ، محمد اکبری قرائی، کامران طاهرپور، مهدی سلطانی، (1398). 'ارزیابی تاثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11(1)، صص.73-84. magiran.com/p1987717
Asad Karami, Ali Khatibjoo , Mohammad Akbari Gharaei, Kamran Taherpour, Mahdi Soltani, (2019). 'Considering the Effect of Tanacetum balsamita Essential Oil on Broiler Chickens Performance, Meat Quality and Ileal Microbial Population', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11(1), pp.73-84. magiran.com/p1987717
اسد کرمی؛ علی خطیب جو ؛ محمد اکبری قرائی؛ کامران طاهرپور؛ مهدی سلطانی. "ارزیابی تاثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 11 ،1 ، 1398، 73-84. magiran.com/p1987717
Asad Karami; Ali Khatibjoo ; Mohammad Akbari Gharaei; Kamran Taherpour; Mahdi Soltani. "Considering the Effect of Tanacetum balsamita Essential Oil on Broiler Chickens Performance, Meat Quality and Ileal Microbial Population", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 11, 1, 2019, 73-84. magiran.com/p1987717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال