ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی سهرابلو، حسن لطفی، (1398). بومی گزینی در آزمون های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی و قوانین موضوعه، نشریه حقوق اداری، 6(18)، 121-144. magiran.com/p1987760
Ali Sohrabloo , Hasan Lotfi, (2019). Local Applicant- Selection Priority in Employment Exams in Light of the Public Sector Employments Principles and Statutes, Administrative Law, 6(18), 121-144. magiran.com/p1987760
علی سهرابلو، حسن لطفی، بومی گزینی در آزمون های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی و قوانین موضوعه. نشریه حقوق اداری، 1398؛ 6(18): 121-144. magiran.com/p1987760
Ali Sohrabloo , Hasan Lotfi, Local Applicant- Selection Priority in Employment Exams in Light of the Public Sector Employments Principles and Statutes, Administrative Law, 2019; 6(18): 121-144. magiran.com/p1987760
علی سهرابلو، حسن لطفی، "بومی گزینی در آزمون های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی و قوانین موضوعه"، نشریه حقوق اداری 6، شماره 18 (1398): 121-144. magiran.com/p1987760
Ali Sohrabloo , Hasan Lotfi, "Local Applicant- Selection Priority in Employment Exams in Light of the Public Sector Employments Principles and Statutes", Administrative Law 6, no.18 (2019): 121-144. magiran.com/p1987760
علی سهرابلو، حسن لطفی، (1398). 'بومی گزینی در آزمون های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی و قوانین موضوعه'، نشریه حقوق اداری، 6(18)، صص.121-144. magiran.com/p1987760
Ali Sohrabloo , Hasan Lotfi, (2019). 'Local Applicant- Selection Priority in Employment Exams in Light of the Public Sector Employments Principles and Statutes', Administrative Law, 6(18), pp.121-144. magiran.com/p1987760
علی سهرابلو؛ حسن لطفی. "بومی گزینی در آزمون های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی و قوانین موضوعه". نشریه حقوق اداری، 6 ،18 ، 1398، 121-144. magiran.com/p1987760
Ali Sohrabloo ; Hasan Lotfi. "Local Applicant- Selection Priority in Employment Exams in Light of the Public Sector Employments Principles and Statutes", Administrative Law, 6, 18, 2019, 121-144. magiran.com/p1987760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال