ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وجه الله قربانی زاده، حمیدرضا محمدی سیاهبومی، (1398). بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلی نظام اداری کشور، نشریه حقوق اداری، 6(18)، 167-194. magiran.com/p1987762
Vajhollah Ghorbani zadeh, Hamidreza Mohammadi Siahboomi, (2019). Study of Titles of Theses and Treatises of Governmental Management and Its Adaptation To The General Policies of the Administrative System of the Country, Administrative Law, 6(18), 167-194. magiran.com/p1987762
وجه الله قربانی زاده، حمیدرضا محمدی سیاهبومی، بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلی نظام اداری کشور. نشریه حقوق اداری، 1398؛ 6(18): 167-194. magiran.com/p1987762
Vajhollah Ghorbani zadeh, Hamidreza Mohammadi Siahboomi, Study of Titles of Theses and Treatises of Governmental Management and Its Adaptation To The General Policies of the Administrative System of the Country, Administrative Law, 2019; 6(18): 167-194. magiran.com/p1987762
وجه الله قربانی زاده، حمیدرضا محمدی سیاهبومی، "بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلی نظام اداری کشور"، نشریه حقوق اداری 6، شماره 18 (1398): 167-194. magiran.com/p1987762
Vajhollah Ghorbani zadeh, Hamidreza Mohammadi Siahboomi, "Study of Titles of Theses and Treatises of Governmental Management and Its Adaptation To The General Policies of the Administrative System of the Country", Administrative Law 6, no.18 (2019): 167-194. magiran.com/p1987762
وجه الله قربانی زاده، حمیدرضا محمدی سیاهبومی، (1398). 'بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلی نظام اداری کشور'، نشریه حقوق اداری، 6(18)، صص.167-194. magiran.com/p1987762
Vajhollah Ghorbani zadeh, Hamidreza Mohammadi Siahboomi, (2019). 'Study of Titles of Theses and Treatises of Governmental Management and Its Adaptation To The General Policies of the Administrative System of the Country', Administrative Law, 6(18), pp.167-194. magiran.com/p1987762
وجه الله قربانی زاده؛ حمیدرضا محمدی سیاهبومی. "بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلی نظام اداری کشور". نشریه حقوق اداری، 6 ،18 ، 1398، 167-194. magiran.com/p1987762
Vajhollah Ghorbani zadeh; Hamidreza Mohammadi Siahboomi. "Study of Titles of Theses and Treatises of Governmental Management and Its Adaptation To The General Policies of the Administrative System of the Country", Administrative Law, 6, 18, 2019, 167-194. magiran.com/p1987762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال