ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان صالحی، اکبر اسحاقی ، عباسعلی آقایی، (1398). ارزیابی پایداری شیمیایی نانو پوشش کربن شبه الماسی لایه نشانی شده بر زیرلایه پلیمری پلی کربنات در برابر استون و هیدروکسید سدیم، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، 1-9. magiran.com/p1987977
Mozhgan Salehi, Akbar Eshaghei , Abbas Ali Aghaei, (2019). Chemical Resistance Evaluation of DLC Thin Film Deposited on Polycarbonate Substrate Versus Acetone and Sodium Hydroxide, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 1-9. magiran.com/p1987977
مژگان صالحی، اکبر اسحاقی ، عباسعلی آقایی، ارزیابی پایداری شیمیایی نانو پوشش کربن شبه الماسی لایه نشانی شده بر زیرلایه پلیمری پلی کربنات در برابر استون و هیدروکسید سدیم. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1398؛ 39: 1-9. magiran.com/p1987977
Mozhgan Salehi, Akbar Eshaghei , Abbas Ali Aghaei, Chemical Resistance Evaluation of DLC Thin Film Deposited on Polycarbonate Substrate Versus Acetone and Sodium Hydroxide, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2019; 39: 1-9. magiran.com/p1987977
مژگان صالحی، اکبر اسحاقی ، عباسعلی آقایی، "ارزیابی پایداری شیمیایی نانو پوشش کربن شبه الماسی لایه نشانی شده بر زیرلایه پلیمری پلی کربنات در برابر استون و هیدروکسید سدیم"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،39 (1398): 1-9. magiran.com/p1987977
Mozhgan Salehi, Akbar Eshaghei , Abbas Ali Aghaei, "Chemical Resistance Evaluation of DLC Thin Film Deposited on Polycarbonate Substrate Versus Acetone and Sodium Hydroxide", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 39 (2019): 1-9. magiran.com/p1987977
مژگان صالحی، اکبر اسحاقی ، عباسعلی آقایی، (1398). 'ارزیابی پایداری شیمیایی نانو پوشش کربن شبه الماسی لایه نشانی شده بر زیرلایه پلیمری پلی کربنات در برابر استون و هیدروکسید سدیم'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، صص.1-9. magiran.com/p1987977
Mozhgan Salehi, Akbar Eshaghei , Abbas Ali Aghaei, (2019). 'Chemical Resistance Evaluation of DLC Thin Film Deposited on Polycarbonate Substrate Versus Acetone and Sodium Hydroxide', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, pp.1-9. magiran.com/p1987977
مژگان صالحی؛ اکبر اسحاقی ؛ عباسعلی آقایی. "ارزیابی پایداری شیمیایی نانو پوشش کربن شبه الماسی لایه نشانی شده بر زیرلایه پلیمری پلی کربنات در برابر استون و هیدروکسید سدیم". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39 ، 1398، 1-9. magiran.com/p1987977
Mozhgan Salehi; Akbar Eshaghei ; Abbas Ali Aghaei. "Chemical Resistance Evaluation of DLC Thin Film Deposited on Polycarbonate Substrate Versus Acetone and Sodium Hydroxide", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 2019, 1-9. magiran.com/p1987977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال