ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید زارع، مسعود سلطانی، علی شفیعی، (1398). بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، 11-30. magiran.com/p1987978
Majid Zare , Masoud Soltani, Ali Shafei, (2019). Optimization of Wear Behavior of Ni-Ag Composite Coatings by Taguchi Model, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 11-30. magiran.com/p1987978
مجید زارع، مسعود سلطانی، علی شفیعی، بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1398؛ 39: 11-30. magiran.com/p1987978
Majid Zare , Masoud Soltani, Ali Shafei, Optimization of Wear Behavior of Ni-Ag Composite Coatings by Taguchi Model, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2019; 39: 11-30. magiran.com/p1987978
مجید زارع، مسعود سلطانی، علی شفیعی، "بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،39 (1398): 11-30. magiran.com/p1987978
Majid Zare , Masoud Soltani, Ali Shafei, "Optimization of Wear Behavior of Ni-Ag Composite Coatings by Taguchi Model", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 39 (2019): 11-30. magiran.com/p1987978
مجید زارع، مسعود سلطانی، علی شفیعی، (1398). 'بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، صص.11-30. magiran.com/p1987978
Majid Zare , Masoud Soltani, Ali Shafei, (2019). 'Optimization of Wear Behavior of Ni-Ag Composite Coatings by Taguchi Model', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, pp.11-30. magiran.com/p1987978
مجید زارع؛ مسعود سلطانی؛ علی شفیعی. "بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39 ، 1398، 11-30. magiran.com/p1987978
Majid Zare ; Masoud Soltani; Ali Shafei. "Optimization of Wear Behavior of Ni-Ag Composite Coatings by Taguchi Model", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 2019, 11-30. magiran.com/p1987978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال