ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام شوقی، داود سیف زاده، میترا قلی زاده، قشلاقی، علی نعمت الله زاده، (1398). وارد کردن نانوذرات کاربید زیرکونیوم در ساختار پوشش الکترولس نیکل- فسفر و تاثیر آن بر روی مقاومت خوردگی و میکروسختی، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، 31-46. magiran.com/p1987979
Payam Shoghi, Davod Seifzadeh , Mitra Gholizadeh, Geshlaghi, Ali Nematollahzadeh, (2019). Incorporation of the Zrc Nanoparticles into the Electroless Ni-P Coating and its Effect on the Corrosion Resistance and Micro-Hardness, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 31-46. magiran.com/p1987979
پیام شوقی، داود سیف زاده، میترا قلی زاده، قشلاقی، علی نعمت الله زاده، وارد کردن نانوذرات کاربید زیرکونیوم در ساختار پوشش الکترولس نیکل- فسفر و تاثیر آن بر روی مقاومت خوردگی و میکروسختی. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1398؛ 39: 31-46. magiran.com/p1987979
Payam Shoghi, Davod Seifzadeh , Mitra Gholizadeh, Geshlaghi, Ali Nematollahzadeh, Incorporation of the Zrc Nanoparticles into the Electroless Ni-P Coating and its Effect on the Corrosion Resistance and Micro-Hardness, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2019; 39: 31-46. magiran.com/p1987979
پیام شوقی، داود سیف زاده، میترا قلی زاده، قشلاقی، علی نعمت الله زاده، "وارد کردن نانوذرات کاربید زیرکونیوم در ساختار پوشش الکترولس نیکل- فسفر و تاثیر آن بر روی مقاومت خوردگی و میکروسختی"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،39 (1398): 31-46. magiran.com/p1987979
Payam Shoghi, Davod Seifzadeh , Mitra Gholizadeh, Geshlaghi, Ali Nematollahzadeh, "Incorporation of the Zrc Nanoparticles into the Electroless Ni-P Coating and its Effect on the Corrosion Resistance and Micro-Hardness", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 39 (2019): 31-46. magiran.com/p1987979
پیام شوقی، داود سیف زاده، میترا قلی زاده، قشلاقی، علی نعمت الله زاده، (1398). 'وارد کردن نانوذرات کاربید زیرکونیوم در ساختار پوشش الکترولس نیکل- فسفر و تاثیر آن بر روی مقاومت خوردگی و میکروسختی'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، صص.31-46. magiran.com/p1987979
Payam Shoghi, Davod Seifzadeh , Mitra Gholizadeh, Geshlaghi, Ali Nematollahzadeh, (2019). 'Incorporation of the Zrc Nanoparticles into the Electroless Ni-P Coating and its Effect on the Corrosion Resistance and Micro-Hardness', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, pp.31-46. magiran.com/p1987979
پیام شوقی؛ داود سیف زاده؛ میترا قلی زاده؛ قشلاقی؛ علی نعمت الله زاده. "وارد کردن نانوذرات کاربید زیرکونیوم در ساختار پوشش الکترولس نیکل- فسفر و تاثیر آن بر روی مقاومت خوردگی و میکروسختی". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39 ، 1398، 31-46. magiran.com/p1987979
Payam Shoghi; Davod Seifzadeh ; Mitra Gholizadeh; Geshlaghi; Ali Nematollahzadeh. "Incorporation of the Zrc Nanoparticles into the Electroless Ni-P Coating and its Effect on the Corrosion Resistance and Micro-Hardness", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 2019, 31-46. magiran.com/p1987979
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال