ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود شریفی تبار، (1398). سنتز، ارزیابی خواص و سازوکار جدایش پوشش کربونیترید تیتانیم ایجاد شده روی سطح آلیاژ Ti-6Al-4V به روش نیتروژن-کربن دهی محفظه ای، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، 59-67. magiran.com/p1987981
Mahmood Sharifitabar , (2019). Synthesis and Evaluation of Properties and Detachment Mechanism of Ti(C,N) Coatings Produced on the Surface of Ti-6Al-4V Alloy by Pack Nitro-Carburizing Process, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 59-67. magiran.com/p1987981
محمود شریفی تبار، سنتز، ارزیابی خواص و سازوکار جدایش پوشش کربونیترید تیتانیم ایجاد شده روی سطح آلیاژ Ti-6Al-4V به روش نیتروژن-کربن دهی محفظه ای. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1398؛ 39: 59-67. magiran.com/p1987981
Mahmood Sharifitabar , Synthesis and Evaluation of Properties and Detachment Mechanism of Ti(C,N) Coatings Produced on the Surface of Ti-6Al-4V Alloy by Pack Nitro-Carburizing Process, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2019; 39: 59-67. magiran.com/p1987981
محمود شریفی تبار، "سنتز، ارزیابی خواص و سازوکار جدایش پوشش کربونیترید تیتانیم ایجاد شده روی سطح آلیاژ Ti-6Al-4V به روش نیتروژن-کربن دهی محفظه ای"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،39 (1398): 59-67. magiran.com/p1987981
Mahmood Sharifitabar , "Synthesis and Evaluation of Properties and Detachment Mechanism of Ti(C,N) Coatings Produced on the Surface of Ti-6Al-4V Alloy by Pack Nitro-Carburizing Process", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 39 (2019): 59-67. magiran.com/p1987981
محمود شریفی تبار، (1398). 'سنتز، ارزیابی خواص و سازوکار جدایش پوشش کربونیترید تیتانیم ایجاد شده روی سطح آلیاژ Ti-6Al-4V به روش نیتروژن-کربن دهی محفظه ای'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، صص.59-67. magiran.com/p1987981
Mahmood Sharifitabar , (2019). 'Synthesis and Evaluation of Properties and Detachment Mechanism of Ti(C,N) Coatings Produced on the Surface of Ti-6Al-4V Alloy by Pack Nitro-Carburizing Process', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, pp.59-67. magiran.com/p1987981
محمود شریفی تبار. "سنتز، ارزیابی خواص و سازوکار جدایش پوشش کربونیترید تیتانیم ایجاد شده روی سطح آلیاژ Ti-6Al-4V به روش نیتروژن-کربن دهی محفظه ای". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39 ، 1398، 59-67. magiran.com/p1987981
Mahmood Sharifitabar . "Synthesis and Evaluation of Properties and Detachment Mechanism of Ti(C,N) Coatings Produced on the Surface of Ti-6Al-4V Alloy by Pack Nitro-Carburizing Process", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 2019, 59-67. magiran.com/p1987981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال