ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مائده السادات ضوئی، محمدحسین صادقی، مهدی صالحی، (1398). تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، 69-77. magiran.com/p1987982
Maedeh Sadat Zoei , Mohammad Hosein Sadeghi, Mehdi Salehi, (2019). Determination of Grinding Process Effect on the Through Thickness Residual Stress in HVOF-deposited WC–10Co–4Cr coating, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 69-77. magiran.com/p1987982
مائده السادات ضوئی، محمدحسین صادقی، مهدی صالحی، تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1398؛ 39: 69-77. magiran.com/p1987982
Maedeh Sadat Zoei , Mohammad Hosein Sadeghi, Mehdi Salehi, Determination of Grinding Process Effect on the Through Thickness Residual Stress in HVOF-deposited WC–10Co–4Cr coating, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2019; 39: 69-77. magiran.com/p1987982
مائده السادات ضوئی، محمدحسین صادقی، مهدی صالحی، "تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،39 (1398): 69-77. magiran.com/p1987982
Maedeh Sadat Zoei , Mohammad Hosein Sadeghi, Mehdi Salehi, "Determination of Grinding Process Effect on the Through Thickness Residual Stress in HVOF-deposited WC–10Co–4Cr coating", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 39 (2019): 69-77. magiran.com/p1987982
مائده السادات ضوئی، محمدحسین صادقی، مهدی صالحی، (1398). 'تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39، صص.69-77. magiran.com/p1987982
Maedeh Sadat Zoei , Mohammad Hosein Sadeghi, Mehdi Salehi, (2019). 'Determination of Grinding Process Effect on the Through Thickness Residual Stress in HVOF-deposited WC–10Co–4Cr coating', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, pp.69-77. magiran.com/p1987982
مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی. "تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 39 ، 1398، 69-77. magiran.com/p1987982
Maedeh Sadat Zoei ; Mohammad Hosein Sadeghi; Mehdi Salehi. "Determination of Grinding Process Effect on the Through Thickness Residual Stress in HVOF-deposited WC–10Co–4Cr coating", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 39, 2019, 69-77. magiran.com/p1987982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال