ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی پناهیان گیوی، (1398). اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(2)، 309-322. magiran.com/p1988005
M. Panahyan Kivi , (2019). Effects of zinc sulfate foliar spray on yield, yield components and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.) under drought stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(2), 309-322. magiran.com/p1988005
مهدی پناهیان گیوی، اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1398؛ 35(2): 309-322. magiran.com/p1988005
M. Panahyan Kivi , Effects of zinc sulfate foliar spray on yield, yield components and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.) under drought stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2019; 35(2): 309-322. magiran.com/p1988005
مهدی پناهیان گیوی، "اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35، شماره 2 (1398): 309-322. magiran.com/p1988005
M. Panahyan Kivi , "Effects of zinc sulfate foliar spray on yield, yield components and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.) under drought stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 35, no.2 (2019): 309-322. magiran.com/p1988005
مهدی پناهیان گیوی، (1398). 'اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(2)، صص.309-322. magiran.com/p1988005
M. Panahyan Kivi , (2019). 'Effects of zinc sulfate foliar spray on yield, yield components and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.) under drought stress', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(2), pp.309-322. magiran.com/p1988005
مهدی پناهیان گیوی. "اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 ،2 ، 1398، 309-322. magiran.com/p1988005
M. Panahyan Kivi . "Effects of zinc sulfate foliar spray on yield, yield components and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.) under drought stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35, 2, 2019, 309-322. magiran.com/p1988005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال