ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر عابدی، رضا حیدری، صلاح سلیمی، (1398). شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا - ارس در جنوب دریاچه ارومیه، مجله مطالعات باستان شناسی، 11(1)، 167-183. magiran.com/p1988092
Akbar Abedi , Reza Heidari, Salah Salimi, (2019). New Uruk Findings in NW Iran; Hasanlu VIII -VII and the Lack of Kura-Araxes Evidence in Southern Parts of the Lake Urmia Region, Journal of Archaeological Studies, 11(1), 167-183. magiran.com/p1988092
اکبر عابدی، رضا حیدری، صلاح سلیمی، شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا - ارس در جنوب دریاچه ارومیه. مجله مطالعات باستان شناسی، 1398؛ 11(1): 167-183. magiran.com/p1988092
Akbar Abedi , Reza Heidari, Salah Salimi, New Uruk Findings in NW Iran; Hasanlu VIII -VII and the Lack of Kura-Araxes Evidence in Southern Parts of the Lake Urmia Region, Journal of Archaeological Studies, 2019; 11(1): 167-183. magiran.com/p1988092
اکبر عابدی، رضا حیدری، صلاح سلیمی، "شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا - ارس در جنوب دریاچه ارومیه"، مجله مطالعات باستان شناسی 11، شماره 1 (1398): 167-183. magiran.com/p1988092
Akbar Abedi , Reza Heidari, Salah Salimi, "New Uruk Findings in NW Iran; Hasanlu VIII -VII and the Lack of Kura-Araxes Evidence in Southern Parts of the Lake Urmia Region", Journal of Archaeological Studies 11, no.1 (2019): 167-183. magiran.com/p1988092
اکبر عابدی، رضا حیدری، صلاح سلیمی، (1398). 'شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا - ارس در جنوب دریاچه ارومیه'، مجله مطالعات باستان شناسی، 11(1)، صص.167-183. magiran.com/p1988092
Akbar Abedi , Reza Heidari, Salah Salimi, (2019). 'New Uruk Findings in NW Iran; Hasanlu VIII -VII and the Lack of Kura-Araxes Evidence in Southern Parts of the Lake Urmia Region', Journal of Archaeological Studies, 11(1), pp.167-183. magiran.com/p1988092
اکبر عابدی؛ رضا حیدری؛ صلاح سلیمی. "شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا - ارس در جنوب دریاچه ارومیه". مجله مطالعات باستان شناسی، 11 ،1 ، 1398، 167-183. magiran.com/p1988092
Akbar Abedi ; Reza Heidari; Salah Salimi. "New Uruk Findings in NW Iran; Hasanlu VIII -VII and the Lack of Kura-Araxes Evidence in Southern Parts of the Lake Urmia Region", Journal of Archaeological Studies, 11, 1, 2019, 167-183. magiran.com/p1988092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال