ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی احمد ناصح، زهرا معارف، (1397). سنجه های عقل و نقل در مسئله حجاب با محوریت تقوی، نشریه عقل و دین، 10(19)، 187-206. magiran.com/p1988105
Aliahmad Naseh , Zahra Maaref, (2018). Criterions of reason and quotation about veil by attending to virtue, Aghl va Deen, 10(19), 187-206. magiran.com/p1988105
علی احمد ناصح، زهرا معارف، سنجه های عقل و نقل در مسئله حجاب با محوریت تقوی. نشریه عقل و دین، 1397؛ 10(19): 187-206. magiran.com/p1988105
Aliahmad Naseh , Zahra Maaref, Criterions of reason and quotation about veil by attending to virtue, Aghl va Deen, 2018; 10(19): 187-206. magiran.com/p1988105
علی احمد ناصح، زهرا معارف، "سنجه های عقل و نقل در مسئله حجاب با محوریت تقوی"، نشریه عقل و دین 10، شماره 19 (1397): 187-206. magiran.com/p1988105
Aliahmad Naseh , Zahra Maaref, "Criterions of reason and quotation about veil by attending to virtue", Aghl va Deen 10, no.19 (2018): 187-206. magiran.com/p1988105
علی احمد ناصح، زهرا معارف، (1397). 'سنجه های عقل و نقل در مسئله حجاب با محوریت تقوی'، نشریه عقل و دین، 10(19)، صص.187-206. magiran.com/p1988105
Aliahmad Naseh , Zahra Maaref, (2018). 'Criterions of reason and quotation about veil by attending to virtue', Aghl va Deen, 10(19), pp.187-206. magiran.com/p1988105
علی احمد ناصح؛ زهرا معارف. "سنجه های عقل و نقل در مسئله حجاب با محوریت تقوی". نشریه عقل و دین، 10 ،19 ، 1397، 187-206. magiran.com/p1988105
Aliahmad Naseh ; Zahra Maaref. "Criterions of reason and quotation about veil by attending to virtue", Aghl va Deen, 10, 19, 2018, 187-206. magiran.com/p1988105
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال