ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن گرامی ، محمد کارگرشریف آباد، احمد علی یزدان پناه، (1398). شناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول، فصلنامه رشد فناوری، 15(58)، 1-12. magiran.com/p1988173
mohammad Kargar sharif abad, mohsen gerami , ahmadali yazdanpanah, (2019). Identification of Effective Factors in Accepting Internet Objects from the Perspective of Users using the TAM Supplemental Model Presented in the Gao and Bai Model. Case Study: Customers of Iran Mobile Communications Company, Roshd -e- Fanavari, 15(58), 1-12. magiran.com/p1988173
محسن گرامی ، محمد کارگرشریف آباد، احمد علی یزدان پناه، شناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول. فصلنامه رشد فناوری، 1398؛ 15(58): 1-12. magiran.com/p1988173
mohammad Kargar sharif abad, mohsen gerami , ahmadali yazdanpanah, Identification of Effective Factors in Accepting Internet Objects from the Perspective of Users using the TAM Supplemental Model Presented in the Gao and Bai Model. Case Study: Customers of Iran Mobile Communications Company, Roshd -e- Fanavari, 2019; 15(58): 1-12. magiran.com/p1988173
محسن گرامی ، محمد کارگرشریف آباد، احمد علی یزدان پناه، "شناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول"، فصلنامه رشد فناوری 15، شماره 58 (1398): 1-12. magiran.com/p1988173
mohammad Kargar sharif abad, mohsen gerami , ahmadali yazdanpanah, "Identification of Effective Factors in Accepting Internet Objects from the Perspective of Users using the TAM Supplemental Model Presented in the Gao and Bai Model. Case Study: Customers of Iran Mobile Communications Company", Roshd -e- Fanavari 15, no.58 (2019): 1-12. magiran.com/p1988173
محسن گرامی ، محمد کارگرشریف آباد، احمد علی یزدان پناه، (1398). 'شناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول'، فصلنامه رشد فناوری، 15(58)، صص.1-12. magiran.com/p1988173
mohammad Kargar sharif abad, mohsen gerami , ahmadali yazdanpanah, (2019). 'Identification of Effective Factors in Accepting Internet Objects from the Perspective of Users using the TAM Supplemental Model Presented in the Gao and Bai Model. Case Study: Customers of Iran Mobile Communications Company', Roshd -e- Fanavari, 15(58), pp.1-12. magiran.com/p1988173
محسن گرامی ؛ محمد کارگرشریف آباد؛ احمد علی یزدان پناه. "شناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول". فصلنامه رشد فناوری، 15 ،58 ، 1398، 1-12. magiran.com/p1988173
mohammad Kargar sharif abad; mohsen gerami ; ahmadali yazdanpanah. "Identification of Effective Factors in Accepting Internet Objects from the Perspective of Users using the TAM Supplemental Model Presented in the Gao and Bai Model. Case Study: Customers of Iran Mobile Communications Company", Roshd -e- Fanavari, 15, 58, 2019, 1-12. magiran.com/p1988173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال