ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین عباسی اسفنجانی ، مینو سلیمی باهر، محمدتقی خدایی گرگری، (1398). بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین المللی شدن کسب و کارها، فصلنامه رشد فناوری، 15(58)، 13-22. magiran.com/p1988174
Hossein Abbasi, Esfanjani , Minoo Salimi, Mohammad taghei khodaei , gargarei, (2019). The Role of Business Knowledge in the Process of Internationalization of Companies, Roshd -e- Fanavari, 15(58), 13-22. magiran.com/p1988174
حسین عباسی اسفنجانی ، مینو سلیمی باهر، محمدتقی خدایی گرگری، بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین المللی شدن کسب و کارها. فصلنامه رشد فناوری، 1398؛ 15(58): 13-22. magiran.com/p1988174
Hossein Abbasi, Esfanjani , Minoo Salimi, Mohammad taghei khodaei , gargarei, The Role of Business Knowledge in the Process of Internationalization of Companies, Roshd -e- Fanavari, 2019; 15(58): 13-22. magiran.com/p1988174
حسین عباسی اسفنجانی ، مینو سلیمی باهر، محمدتقی خدایی گرگری، "بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین المللی شدن کسب و کارها"، فصلنامه رشد فناوری 15، شماره 58 (1398): 13-22. magiran.com/p1988174
Hossein Abbasi, Esfanjani , Minoo Salimi, Mohammad taghei khodaei , gargarei, "The Role of Business Knowledge in the Process of Internationalization of Companies", Roshd -e- Fanavari 15, no.58 (2019): 13-22. magiran.com/p1988174
حسین عباسی اسفنجانی ، مینو سلیمی باهر، محمدتقی خدایی گرگری، (1398). 'بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین المللی شدن کسب و کارها'، فصلنامه رشد فناوری، 15(58)، صص.13-22. magiran.com/p1988174
Hossein Abbasi, Esfanjani , Minoo Salimi, Mohammad taghei khodaei , gargarei, (2019). 'The Role of Business Knowledge in the Process of Internationalization of Companies', Roshd -e- Fanavari, 15(58), pp.13-22. magiran.com/p1988174
حسین عباسی اسفنجانی ؛ مینو سلیمی باهر؛ محمدتقی خدایی گرگری. "بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین المللی شدن کسب و کارها". فصلنامه رشد فناوری، 15 ،58 ، 1398، 13-22. magiran.com/p1988174
Hossein Abbasi; Esfanjani ; Minoo Salimi; Mohammad taghei khodaei ; gargarei. "The Role of Business Knowledge in the Process of Internationalization of Companies", Roshd -e- Fanavari, 15, 58, 2019, 13-22. magiran.com/p1988174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال