ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون اوحدی ، مهرنوش محمدی، محمدجعفر تارخ، (1398). ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه بندی شبکه ای و مقایسه نتایج، فصلنامه رشد فناوری، 15(58)، 65-72. magiran.com/p1988180
fereydoun ohadi , mehrnoosh mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, (2019). Evaluation of the Efficacy of the Combined Viral Marketing Method with the Network Clustering Method and Comparing the Results, Roshd -e- Fanavari, 15(58), 65-72. magiran.com/p1988180
فریدون اوحدی ، مهرنوش محمدی، محمدجعفر تارخ، ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه بندی شبکه ای و مقایسه نتایج. فصلنامه رشد فناوری، 1398؛ 15(58): 65-72. magiran.com/p1988180
fereydoun ohadi , mehrnoosh mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Evaluation of the Efficacy of the Combined Viral Marketing Method with the Network Clustering Method and Comparing the Results, Roshd -e- Fanavari, 2019; 15(58): 65-72. magiran.com/p1988180
فریدون اوحدی ، مهرنوش محمدی، محمدجعفر تارخ، "ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه بندی شبکه ای و مقایسه نتایج"، فصلنامه رشد فناوری 15، شماره 58 (1398): 65-72. magiran.com/p1988180
fereydoun ohadi , mehrnoosh mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, "Evaluation of the Efficacy of the Combined Viral Marketing Method with the Network Clustering Method and Comparing the Results", Roshd -e- Fanavari 15, no.58 (2019): 65-72. magiran.com/p1988180
فریدون اوحدی ، مهرنوش محمدی، محمدجعفر تارخ، (1398). 'ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه بندی شبکه ای و مقایسه نتایج'، فصلنامه رشد فناوری، 15(58)، صص.65-72. magiran.com/p1988180
fereydoun ohadi , mehrnoosh mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, (2019). 'Evaluation of the Efficacy of the Combined Viral Marketing Method with the Network Clustering Method and Comparing the Results', Roshd -e- Fanavari, 15(58), pp.65-72. magiran.com/p1988180
فریدون اوحدی ؛ مهرنوش محمدی؛ محمدجعفر تارخ. "ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه بندی شبکه ای و مقایسه نتایج". فصلنامه رشد فناوری، 15 ،58 ، 1398، 65-72. magiran.com/p1988180
fereydoun ohadi ; mehrnoosh mohammadi; Mohammad Jafar Tarokh. "Evaluation of the Efficacy of the Combined Viral Marketing Method with the Network Clustering Method and Comparing the Results", Roshd -e- Fanavari, 15, 58, 2019, 65-72. magiran.com/p1988180
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال