ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویدا ورهرامی، عباس عرب مازار، سعیده ترکیان، (1398). بررسی تاثیر اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بر مصرف آن و اعمال سناریوهای مختلف قیمتی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 16(1)، 129-148. magiran.com/p1988431
Abbas Arabmazar, Saeede Torkian, (2019). Survey Effect of Province Prejudice of Petroleum Price on It's Consumption and Enforce Different Price Scenarios, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 16(1), 129-148. magiran.com/p1988431
ویدا ورهرامی، عباس عرب مازار، سعیده ترکیان، بررسی تاثیر اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بر مصرف آن و اعمال سناریوهای مختلف قیمتی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1398؛ 16(1): 129-148. magiran.com/p1988431
Abbas Arabmazar, Saeede Torkian, Survey Effect of Province Prejudice of Petroleum Price on It's Consumption and Enforce Different Price Scenarios, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2019; 16(1): 129-148. magiran.com/p1988431
ویدا ورهرامی، عباس عرب مازار، سعیده ترکیان، "بررسی تاثیر اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بر مصرف آن و اعمال سناریوهای مختلف قیمتی"، فصلنامه اقتصاد مقداری 16، شماره 1 (1398): 129-148. magiran.com/p1988431
Abbas Arabmazar, Saeede Torkian, "Survey Effect of Province Prejudice of Petroleum Price on It's Consumption and Enforce Different Price Scenarios", Quarterly Journal of Quantitative Economics 16, no.1 (2019): 129-148. magiran.com/p1988431
ویدا ورهرامی، عباس عرب مازار، سعیده ترکیان، (1398). 'بررسی تاثیر اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بر مصرف آن و اعمال سناریوهای مختلف قیمتی'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 16(1)، صص.129-148. magiran.com/p1988431
Abbas Arabmazar, Saeede Torkian, (2019). 'Survey Effect of Province Prejudice of Petroleum Price on It's Consumption and Enforce Different Price Scenarios', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 16(1), pp.129-148. magiran.com/p1988431
ویدا ورهرامی؛ عباس عرب مازار؛ سعیده ترکیان. "بررسی تاثیر اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بر مصرف آن و اعمال سناریوهای مختلف قیمتی". فصلنامه اقتصاد مقداری، 16 ،1 ، 1398، 129-148. magiran.com/p1988431
Abbas Arabmazar; Saeede Torkian. "Survey Effect of Province Prejudice of Petroleum Price on It's Consumption and Enforce Different Price Scenarios", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 16, 1, 2019, 129-148. magiran.com/p1988431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال