ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه واثق رحیم پرور، خدیجه خراقانی، مریم مدرس، انوشیروان کاظم نژاد، (1398). طراحی پرسشنامه نگرش ماماهای ایرانی در مورد درس نامه های مامایی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(1)، 32-40. magiran.com/p1988443
Fatemeh Vasegh Rahimparvar, Khadijeh Kharaghani, Maryam Modarres, Anoshiravan Kazemnejad, (2019). DESIGNING OF A MIDWIFERY ATTITUDE QUESTIONNAIRE ABOUT MIDWIFERY TEXTBOOKS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(1), 32-40. magiran.com/p1988443
فاطمه واثق رحیم پرور، خدیجه خراقانی، مریم مدرس، انوشیروان کاظم نژاد، طراحی پرسشنامه نگرش ماماهای ایرانی در مورد درس نامه های مامایی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(1): 32-40. magiran.com/p1988443
Fatemeh Vasegh Rahimparvar, Khadijeh Kharaghani, Maryam Modarres, Anoshiravan Kazemnejad, DESIGNING OF A MIDWIFERY ATTITUDE QUESTIONNAIRE ABOUT MIDWIFERY TEXTBOOKS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(1): 32-40. magiran.com/p1988443
فاطمه واثق رحیم پرور، خدیجه خراقانی، مریم مدرس، انوشیروان کاظم نژاد، "طراحی پرسشنامه نگرش ماماهای ایرانی در مورد درس نامه های مامایی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 1 (1398): 32-40. magiran.com/p1988443
Fatemeh Vasegh Rahimparvar, Khadijeh Kharaghani, Maryam Modarres, Anoshiravan Kazemnejad, "DESIGNING OF A MIDWIFERY ATTITUDE QUESTIONNAIRE ABOUT MIDWIFERY TEXTBOOKS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.1 (2019): 32-40. magiran.com/p1988443
فاطمه واثق رحیم پرور، خدیجه خراقانی، مریم مدرس، انوشیروان کاظم نژاد، (1398). 'طراحی پرسشنامه نگرش ماماهای ایرانی در مورد درس نامه های مامایی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(1)، صص.32-40. magiran.com/p1988443
Fatemeh Vasegh Rahimparvar, Khadijeh Kharaghani, Maryam Modarres, Anoshiravan Kazemnejad, (2019). 'DESIGNING OF A MIDWIFERY ATTITUDE QUESTIONNAIRE ABOUT MIDWIFERY TEXTBOOKS', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(1), pp.32-40. magiran.com/p1988443
فاطمه واثق رحیم پرور؛ خدیجه خراقانی؛ مریم مدرس؛ انوشیروان کاظم نژاد. "طراحی پرسشنامه نگرش ماماهای ایرانی در مورد درس نامه های مامایی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،1 ، 1398، 32-40. magiran.com/p1988443
Fatemeh Vasegh Rahimparvar; Khadijeh Kharaghani; Maryam Modarres; Anoshiravan Kazemnejad. "DESIGNING OF A MIDWIFERY ATTITUDE QUESTIONNAIRE ABOUT MIDWIFERY TEXTBOOKS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 1, 2019, 32-40. magiran.com/p1988443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال