ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر آقاخانی، فرنگیس علی زاده، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، (1398). بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(1)، 71-81. magiran.com/p1988447
Nader Aghakhani, Farangis Alizadeh, Rahim Baghaei, Vahid Alinezhad, (2019). STUDY OF NURSES’ PRACTICE ABOUT ELDERLY PATIENTS SAFETY CARE HOSPITALIZED IN MEDICAL WARDS OF TREATMENT & EDUCATIONAL CENTERS IN URMIA, IRAN IN 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(1), 71-81. magiran.com/p1988447
نادر آقاخانی، فرنگیس علی زاده، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(1): 71-81. magiran.com/p1988447
Nader Aghakhani, Farangis Alizadeh, Rahim Baghaei, Vahid Alinezhad, STUDY OF NURSES’ PRACTICE ABOUT ELDERLY PATIENTS SAFETY CARE HOSPITALIZED IN MEDICAL WARDS OF TREATMENT & EDUCATIONAL CENTERS IN URMIA, IRAN IN 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(1): 71-81. magiran.com/p1988447
نادر آقاخانی، فرنگیس علی زاده، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، "بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 1 (1398): 71-81. magiran.com/p1988447
Nader Aghakhani, Farangis Alizadeh, Rahim Baghaei, Vahid Alinezhad, "STUDY OF NURSES’ PRACTICE ABOUT ELDERLY PATIENTS SAFETY CARE HOSPITALIZED IN MEDICAL WARDS OF TREATMENT & EDUCATIONAL CENTERS IN URMIA, IRAN IN 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.1 (2019): 71-81. magiran.com/p1988447
نادر آقاخانی، فرنگیس علی زاده، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، (1398). 'بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(1)، صص.71-81. magiran.com/p1988447
Nader Aghakhani, Farangis Alizadeh, Rahim Baghaei, Vahid Alinezhad, (2019). 'STUDY OF NURSES’ PRACTICE ABOUT ELDERLY PATIENTS SAFETY CARE HOSPITALIZED IN MEDICAL WARDS OF TREATMENT & EDUCATIONAL CENTERS IN URMIA, IRAN IN 2016', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(1), pp.71-81. magiran.com/p1988447
نادر آقاخانی؛ فرنگیس علی زاده؛ رحیم بقایی؛ وحید علی نژاد. "بررسی عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بیماران سالمند بستری در بخش های داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،1 ، 1398، 71-81. magiran.com/p1988447
Nader Aghakhani; Farangis Alizadeh; Rahim Baghaei; Vahid Alinezhad. "STUDY OF NURSES’ PRACTICE ABOUT ELDERLY PATIENTS SAFETY CARE HOSPITALIZED IN MEDICAL WARDS OF TREATMENT & EDUCATIONAL CENTERS IN URMIA, IRAN IN 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 1, 2019, 71-81. magiran.com/p1988447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال