ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوذر رویین تن، (1398). طراحی محاسباتی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید پرالیدوکسیم به عنوان فعال کننده مجدد آنزیم استیل کولین استراز، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، 1211-1219. magiran.com/p1988679
Abozar Roeintan, (2019). Computational Design, Molecular Docking Study and Toxicity Prediction of Some Novel Pralidoxime Derivatives as reactivators of acetyl cholinesterase enzyme, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), 1211-1219. magiran.com/p1988679
ابوذر رویین تن، طراحی محاسباتی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید پرالیدوکسیم به عنوان فعال کننده مجدد آنزیم استیل کولین استراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(1): 1211-1219. magiran.com/p1988679
Abozar Roeintan, Computational Design, Molecular Docking Study and Toxicity Prediction of Some Novel Pralidoxime Derivatives as reactivators of acetyl cholinesterase enzyme, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(1): 1211-1219. magiran.com/p1988679
ابوذر رویین تن، "طراحی محاسباتی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید پرالیدوکسیم به عنوان فعال کننده مجدد آنزیم استیل کولین استراز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 1 (1398): 1211-1219. magiran.com/p1988679
Abozar Roeintan, "Computational Design, Molecular Docking Study and Toxicity Prediction of Some Novel Pralidoxime Derivatives as reactivators of acetyl cholinesterase enzyme", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.1 (2019): 1211-1219. magiran.com/p1988679
ابوذر رویین تن، (1398). 'طراحی محاسباتی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید پرالیدوکسیم به عنوان فعال کننده مجدد آنزیم استیل کولین استراز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، صص.1211-1219. magiran.com/p1988679
Abozar Roeintan, (2019). 'Computational Design, Molecular Docking Study and Toxicity Prediction of Some Novel Pralidoxime Derivatives as reactivators of acetyl cholinesterase enzyme', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), pp.1211-1219. magiran.com/p1988679
ابوذر رویین تن. "طراحی محاسباتی، مطالعه داکینگ مولکولی و پیش بینی سمیت تعدادی از مشتقات جدید پرالیدوکسیم به عنوان فعال کننده مجدد آنزیم استیل کولین استراز". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،1 ، 1398، 1211-1219. magiran.com/p1988679
Abozar Roeintan. "Computational Design, Molecular Docking Study and Toxicity Prediction of Some Novel Pralidoxime Derivatives as reactivators of acetyl cholinesterase enzyme", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 1, 2019, 1211-1219. magiran.com/p1988679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال