ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم کاویانی دلشاد، لیلا وصالی اکبرپور، محمدعلی سمواتی شریف، (1398). پاسخ امنتین و کمرین به دو مدل تمرینی متفاوت شنا در مردان دارای اضافه وزن، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، 1220-1229. magiran.com/p1988680
Ghasem Kaviyani, Delshad, Leila Vesali, Akbarpoor, Mohammad Ali Samavati Sharif, (2019). Omentin-1 and chemerin's response to two different exercise models in overweight men, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), 1220-1229. magiran.com/p1988680
قاسم کاویانی دلشاد، لیلا وصالی اکبرپور، محمدعلی سمواتی شریف، پاسخ امنتین و کمرین به دو مدل تمرینی متفاوت شنا در مردان دارای اضافه وزن. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(1): 1220-1229. magiran.com/p1988680
Ghasem Kaviyani, Delshad, Leila Vesali, Akbarpoor, Mohammad Ali Samavati Sharif, Omentin-1 and chemerin's response to two different exercise models in overweight men, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(1): 1220-1229. magiran.com/p1988680
قاسم کاویانی دلشاد، لیلا وصالی اکبرپور، محمدعلی سمواتی شریف، "پاسخ امنتین و کمرین به دو مدل تمرینی متفاوت شنا در مردان دارای اضافه وزن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 1 (1398): 1220-1229. magiran.com/p1988680
Ghasem Kaviyani, Delshad, Leila Vesali, Akbarpoor, Mohammad Ali Samavati Sharif, "Omentin-1 and chemerin's response to two different exercise models in overweight men", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.1 (2019): 1220-1229. magiran.com/p1988680
قاسم کاویانی دلشاد، لیلا وصالی اکبرپور، محمدعلی سمواتی شریف، (1398). 'پاسخ امنتین و کمرین به دو مدل تمرینی متفاوت شنا در مردان دارای اضافه وزن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، صص.1220-1229. magiran.com/p1988680
Ghasem Kaviyani, Delshad, Leila Vesali, Akbarpoor, Mohammad Ali Samavati Sharif, (2019). 'Omentin-1 and chemerin's response to two different exercise models in overweight men', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), pp.1220-1229. magiran.com/p1988680
قاسم کاویانی دلشاد؛ لیلا وصالی اکبرپور؛ محمدعلی سمواتی شریف. "پاسخ امنتین و کمرین به دو مدل تمرینی متفاوت شنا در مردان دارای اضافه وزن". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،1 ، 1398، 1220-1229. magiran.com/p1988680
Ghasem Kaviyani; Delshad; Leila Vesali; Akbarpoor; Mohammad Ali Samavati Sharif. "Omentin-1 and chemerin's response to two different exercise models in overweight men", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 1, 2019, 1220-1229. magiran.com/p1988680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال